Nieuws

ALV wil rechtvaardiger verdeling van geld én kansen

 ,,Het primair onderwijs is geen speeltuin’’, zei voorzitter Rinda den Besten donderdag in haar openingstoespraak van de drukbezochte Algemene Ledenvergadering van de PO-Raad. ,,Het is de beste investering die je in de maatschappij kunt doen.’’

Daarbij refereerde ze in het Arnhemse Papendal onder andere aan het onlangs verschenen OESO-rapport, waaruit bleek dat Nederland erin slaagt goed onderwijs te bieden tegen een lage prijs. Zij prees daarvoor expliciet de schoolbestuurders en hun oprechte passie voor het onderwijs. ,,Noem mij eens een sector met tweeënenhalf procent overhead’’.

Foto: Jelle Ijntema

Het gaat goed met het Nederlandse onderwijs, maar het kan nog beter, bepleitte Den Besten daarna. Zo moet de sector zich verzetten tegen de toenemende kansongelijkheid die de Inspectie eerder dit jaar constateerde. Het gezegde dat wie geboren wordt voor een dubbeltje, nooit een kwartje zal worden, is helaas weer meer waar. Dat tij kan het basisonderwijs echter niet alleen keren, daarbij is een kwalitatief hoogwaardige voorschool nodig, een stimulerende omgeving, maar ook een voortgezet onderwijs, waarin kinderen kansen krijgen om op te stromen. We moeten af van de vroege selectie, aldus Den Besten.

Naar een eenvoudiger en eerlijker bekostiging

Op de agenda van de ALV stond de modernisering van de bekostiging voor het primair onderwijs opnieuw centraal: Hoe kan de koek eerlijker en eenvoudiger worden verdeeld, zonder ingrijpende herverdeeleffecten? De ALV stemde in met het voorstel om een richting voor een advies uit te werken voor een basisbedrag per leerling met alléén een toeslag voor onderwijsachterstanden en dunbevolktheid. Het aantal subsidies en regelingen dat er nu is maakt de bekostiging onnodig ingewikkeld en komt niet altijd terecht op de juiste plek. Passend onderwijs en de voorschoolse voorzieningen blijven in dit voorstel overigens buiten beschouwing, gezien de wettelijk gescheiden geldstroom. Met het bekostigen van het onderwijs met een bedrag per leerling zal volgens de PO-Raad ook duidelijk worden dat de huidige lumpsum ontoereikend is.

Foto: Jelle Ijntema

Bestuurswissels

Verder werden in de ALV onder andere het jaarverslag van de PO-Raad vastgesteld en vonden wisselingen plaats in het Algemeen Bestuur en diverse commissies. Ook werd de functieomschrijving voor de opvolger van vicevoorzitter Simone Walvisch vastgesteld, die per 1 januari 2017 aftreedt.

Foto: Jelle Ijntema

Gastcollege Rinnooy Kan en Schnabel

Aansluitend op de ALV namen hoogleraren Alexander Rinnooy Kan en Paul Schnabel de aftrap van het PO-Raad congres. Rinnooy Kan ging daarbij in op of het vroeger allemaal beter was (nee!), hoe we er internationaal voor staan (redelijk goed) en hoe het beter kan (brede scholengemeenschappen met brede brugklassen).

Schnabel sloot hier als voormalig voorzitter van het Platform OnsOnderwijs2032 op aan. Hij legde uit hoe het advies voor ‘meer van minder, doorgaande lijnen en vaardig, waardig en aardig’ tot stand was gekomen. Schoolbestuurder Theo Douma zal het PO in de verdiepingsfase van Onderwijs 2032 vertegenwoordigen. De PO-Raad zal ook dit proces weer met belangstelling volgen.

Persoonlijke beschouwing van cao-onderhandelaar Borstlap

Tijdens het diner was het woord aan cao-bemiddellaar Hans Borstlap, die zijn persoonlijke beschouwing op de afgeronde onderhandelingen gaf. Het was met name het diepe wantrouwen dat hij bij beide partijen trof, dat hem van deze onderhandelingen bij zal blijven. Met de open vragen van een relatieve buitenstaander wist hij het gesprek uiteindelijk toch de goede kant op te krijgen. En dat er nu een akkoord ligt, geeft uiteindelijk toch aan dat men bereid was naar een werkbare situatie toe te werken. Of de huidige dichtgetimmerde cao zijn werk als ‘flankerend instrument voor de bedrijfsvoering’ goed zal doen, moet nog blijken. Voor de aanwezigen bood het in ieder geval voldoende stof tot nadenken, zo bleek uit de geanimeerde gesprekken tijdens het diner.