Nieuws

Cao-onderhandelingen verlopen in goede sfeer

De PO-Raad en de vakbonden zijn in februari begonnen met de onderhandelingen over een nieuwe cao voor het primair onderwijs. De gesprekken verlopen in een goede sfeer en de partijen willen ruim voor de zomer een akkoord hebben. De komende weken zal blijken in hoeverre dat gaat lukken.

In februari hebben de PO-Raad en de vakbonden hun inzetbrieven uitgewisseld. Anders dan bij voorgaande onderhandelingen hebben de partijen veel meer eenzelfde doel voor ogen en de onderlinge verhoudingen zijn veel beter. Dat is ook het resultaat van de nauwe samenwerking tussen de partijen in het PO-front. De gesprekken zijn ingedeeld op een aantal thema’s. Voor de eerste thema’s krijgen de gesprekken al een duidelijke richting. De partijen willen half april een aantal punten van die thema’s al aan hun achterbannen voorleggen. De PO-Raad zal haar leden raadplegen via mijn.poraad.nl.

PO in actie

Door de komst van PO in actie in 2017 kreeg het primair onderwijs meer aandacht van de politiek en de media. In korte tijd stonden de hoge werkdruk en het lage salaris in de sector volop in de belangstelling. De PO-Raad heeft daarin meteen de samenwerking met de andere partijen gezocht. Dat heeft er mede voor gezorgd dat de acties tot nu toe goede eerste resultaten hebben opgeleverd. Voor extra salarisverbetering van leraren is er 270 miljoen beschikbaar en er komt structureel 430 miljoen bij voor werkdrukvermindering. Door het werkdrukakkoord komt een aanzienlijk deel hiervan al dit jaar beschikbaar. De 'nieuwe' minister van Onderwijs, Arie Slob, is echter met handen en voeten aan het regeerakkoord gebonden en aan strenge verantwoordingsregels binnen het kabinet.

Inzet

In overleg met de Arbeidsvoorwaardencommissie en het Algemeen Bestuur is de inzetbrief van de PO-Raad opgesteld. Hierin staat het bestrijden van het lerarentekort als een van de belangrijkste uitdagingen in het primair onderwijs. Cruciaal daarbij is het zo aantrekkelijk mogelijk maken van het beroep leraar. Dat vereist dat de randvoorwaarden voor het werk goed geregeld zijn, zoals goede arbeidsvoorwaarden. Maar uiteindelijk wordt het lerarenberoep vooral aantrekkelijk door te vertrouwen op de leraar als professional. Voor het primair onderwijs is het belangrijk dat de partijen een goede balans vinden tussen de professionele ruimte voor de teams en de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de schoolbesturen. De PO-Raad vindt de rol en de positie van de schoolbesturen cruciaal bij het realiseren van de taken van een school. Dat staat niet ter discussie. Lees hier de volledige inzetbrief van de PO-Raad.

Thema’s

De gesprekken over een nieuwe cao zijn opgebouwd in vier thema’s. Het thema ‘Tijd’ gaat over het formatiebeleidsplan van de organisatie en de werkverdeling binnen de school. Met name over dit thema gaat de ledenpeiling die later deze maand wordt gehouden. Bij het thema ‘Contracten’ praten de partijen over de verschillende vormen van dienstverbanden. Het thema ‘Ontslagroutes en uitkeringen’ gaat over de huidige twee verschillende routes (ontslagbeleid en werkgelegenheidsbeleid) en over de voorwaarde in het regeerakkoord dat de uitkeringen genormaliseerd moeten worden. In het laatste thema praten de partijen over het ‘Loongebouw en functies’. Hier gaat het vooral over de besteding van de 270 miljoen voor de verbetering van de beloning van leraren. Aan dit laatste thema is ook de loonparagraaf gekoppeld.

Leraar anno nu

De sociale partners hebben al afgesproken dat de functiebeschrijvingen van leraren toe zijn aan een actualisatie. De huidige functiebeschrijvingen zijn niet meer up-to-date: de ontwikkeling van de afgelopen decennia in het onderwijs zijn niet in de functiebeschrijvingen verwerkt. Focusgroepen van leraren, schoolleiders en schoolbestuurders hebben daarom de afgelopen weken gesproken over het beroep leraar anno nu en de toekomst. Het resultaat van deze gesprekken wordt deze maand nog voorgelegd aan het hele onderwijsveld middels een internetconsultatie.