Nieuws

Hoeveel loonsverhoging krijgen medewerkers volgens de nieuwe cao?

Hoeveel loonsverhoging krijgen leraren en andere medewerkers in het primair onderwijs volgens het onderhandelaarsakkoord voor de nieuwe cao? Niet iedereen heeft hier al een goed beeld van. Met het onderhandelaarsakkoord wordt de salariskloof met het voortgezet onderwijs niet volledig gedicht, maar de kloof wordt wel kleiner.

Alle medewerkers in het primair onderwijs krijgen op 1 september 2018 een generieke loonsverhoging van 2,5% (indien het onderlaarsakkoord wordt omgezet in een nieuwe cao). Leraren krijgen daarnaast een hogere salarisschaal, maar het verschilt per leraar wat dit voor het salaris betekent. De 270 miljoen euro die hiervoor beschikbaar is, is in het loongebouw ingezet voor de lerarenschalen, vooral daar waar de salariskloof met het voortgezet onderwijs het grootst is. Dat betekent dat leraren die al wat verder in de schaal zitten er meer op vooruitgaan, dan beginnende leraren.

Daarnaast krijgen alle medewerkers in het primair onderwijs in oktober een eenmalige uitkering van 750 euro (naar rato van aanstelling en aanstellingsduur in 2018). De leraren (medewerkers in de L-schalen) krijgen in oktober daarbovenop een eenmalige uitkering van 42% van hun nieuwe maandsalaris (naar rato van aanstelling en aanstellingsduur in 2018).

In onderstaand schema staan de verschillende salarisverhogingen weergegeven en wordt een vergelijking gemaakt met de salarisverhoging in het voortgezet onderwijs:

Financiële dekking

De bijdrage van het kabinet voor de ontwikkeling van lonen, pensioen en overige sociale werkgeverslasten, is voor 2018 op grond van de referentiesystematiek vastgesteld op 2,6%. Feitelijk is dit de indexering van de personele bekostiging. Dit geld komt met terugwerkende kracht per 1 januari 2018 beschikbaar en heeft daardoor effect op de personele bekostiging van zowel schooljaar 2017-2018 als schooljaar 2018/2019. In de voorjaarsnota 2018 staat aangegeven dat 2,2% van de kabinetsbijdrage 2018 beschikbaar is gesteld voor contractloonontwikkeling.

In het onderhandelaarsakkoord is er een generieke loonstijging van 2,5% afgesproken. Dit percentage is alsvolgt opgebouwd:

  • Kabinetsbijdrage volgens referentiemodel op basis van contractloonstijging in de markt (CLS): 2,20%
  • Saldo werkgeverslasten: 0,10%
  • Uit 2017 beschikbaar: 0,65%
  • Kosten stijging pensioenpremie: -/- 0,60%
  • Ruimte van 2019: 0,15%

Verder is er op grond van het regeerakkoord een bedrag beschikbaar van € 270 miljoen voor de verbetering van de beloning van leraren in het primair onderwijs.

Meer informatie (alleen voor leden)

Leden van de PO-Raad vinden meer informatie over het onderhandelaarsakkoord op het prikbord ‘Onderhandelaarsakkoord CAO PO 2018’ (u moet hiervoor inloggen in mijn.poraad.nl). Daar vindt u:

Links & downloads

Salarisontwikkeling primair onderwijs
327.84 KB