Nieuws

Infographic ondersteunt gesprek over werkverdeling

PO-Raad en vakbonden hebben een infographic laten maken over het voeren van de gesprekken over de werkverdeling in de school. Schoolbesturen en scholen kunnen het schematische overzicht gebruiken bij de invulling van de afspraken uit de cao.

In de cao voor het primair onderwijs zijn afspraken gemaakt over de werkverdeling in de school. Uitgangspunt hierbij is de dialoog op school. In acht stappen kunnen schoolbestuur, schoolleider en team afspraken maken over de verdeling van het werk.

De werkverdeling vindt plaats binnen de kaders van het bestuursformatieplan en het meerjarenformatiebeleid, zoals door het schoolbestuur wordt opgesteld. De schoolleider is in de meeste gevallen degene die namens de werkgever de schakel vormt tussen team en bestuur. Hij/zij zorgt ervoor dat alle relevante informatie bij het team ligt, zodat het team besluiten kan nemen. Hoe het team deze besluiten neemt, dat bepaalt zij vooraf zelf.

In het werkverdelingsplan neemt het team besluiten over:

  • verdeling van de te geven lessen/groepen over de leraren;
  • verhouding tussen lesgevende taken en overige taken;
  • tijd voor vóór- en nawerk;
  • welke taken het team doet (binnen de gestelde kaders);
  • tijd binnen en buiten de klas voor onderwijsondersteunend personeel;
  • pauzes;
  • aanwezigheid op school;
  • besteding van de werkdrukmiddelen;
  • kaders van vervangingsbeleid bij de werkgever (indien van toepassing).

Schoolbesturen en scholen moeten uiterlijk op 1 augustus 2019 het werkverdelingsplan voor schooljaar 2019-2020 gereed hebben en besproken met de individuele medewerkers in verband met hun inzet op de school.

De infographic is ontwikkeld door het Arbeidsmarktplatform primair onderwijs in overleg met de PO-Raad en de vakbonden.

Downloads

920.95 KB

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten