Nieuws

Interview Rinda den Besten en Anko van Hoepen: ,,Als schoolbestuurder ben je juist nu aan zet''

Tijdens de regiobijeenkomsten in april gaat de PO-Raad met de leden in gesprek over het thema ‘ruimte geven aan schoolteams’. Een actueel thema dat we terugzien in het werkdrukakkoord, maar het heeft ook een belangrijke plek in de strategische agenda van de PO-Raad. Wat houdt ruimte bieden aan schoolteams eigenlijk in? En wat betekent dit voor je rol en verantwoordelijkheid als schoolbestuurder? Welke consequenties heeft dit voor de nieuwe cao? In dit interview gaan voorzitter Rinda den Besten en vicevoorzitter Anko van Hoepen hier verder op in.

Waarom is het belangrijk dat een schoolbestuurder ruimte geeft aan de teams?

Rinda: ,,Het komt er eigenlijk op neer dat je de organisatie bestuurt volgens het principe van gespreid leiderschap. Het werkdrukakkoord is een uitgelezen kans voor schoolbestuurders om hun bestuurlijke rol te pakken, om echt te besturen. Het operationele werk kunnen ze aan anderen overlaten. Maar dat wil niet zeggen dat je als bestuurder helemaal geen rol meer hebt. De Engelse professor Alma Harris noemt het in haar publicaties ‘distributed leadership’. Ze heeft het dan over het uitdagen van teamleden om hun expertise te benutten binnen het team.

Anko: ,,Dit is hét moment om de professional in positie te brengen! Als je professionals de ruimte geeft, komt dit ten goede aan de onderwijskwaliteit. Als je leraren en schoolleiders verantwoordelijkheden geeft, kunnen ze hun expertise optimaal inzetten. Dit geeft hen meer werkplezier, maakt hun beroep aantrekkelijker en leidt tot hogere prestaties.’’

Wat is dan de rol van de schoolbestuurder?

Anko: ,,Als schoolbestuurder ben je juist nu aan zet: je geeft de kaders voor de professionele dialoog binnen de organisatie. Dit past ook bij het principe in onze Code Goed Bestuur. De leden van de PO-Raad hebben al in 2010 met elkaar afgesproken dat ze verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie willen beleggen. Op het niveau van het schoolbestuur bespreek je uitgangspunten: Wat is de gedeelde visie binnen ons bestuur? Met die uitgangspunten geeft elk team invulling aan het onderwijs op hun school.’’

Rinda: ,,De schoolbestuurders zijn en blijven verantwoordelijk voor onderwijskwaliteit. Zij zorgen dat er een gedragen en gedeelde visie is op onderwijs (geven) en onderwijskwaliteit. Zij zijn verantwoordelijk voor goed HR-beleid, voor de begroting en voor formatieplannen. Zij zorgen dat er goede schoolleiders zijn, die de gesprekken in de teams kunnen voeren en op hun beurt weer ruimte geven aan de professionaliteit van de leraren. De verantwoordelijkheden van het schoolbestuur zijn niet helemaal uitgewerkt in het werkdrukakkoord, omdat deze niet ter discussie staan. De PO-Raad staat helemaal voor de positie van schoolbestuurders, zodat zij hun bestuurlijke rol kunnen spelen."

Anko vult aan: ,,In het akkoord staat het uitgangspunt dat de schoolbestuurders verantwoordelijk zijn voor het personeels- en kwaliteitsbeleid van de organisatie. Zij stimuleren en faciliteren de professionalisering binnen de organisatie. In dat kader zie ik dat veel schoolbestuurders de gesprekken over werkdrukmiddelen in de scholen op gang hebben gebracht. Sommige bestuurders voeren die gesprekken zelf op de scholen, anderen laten dit over aan de schoolleiders. Als er maar sprake is van een uitwisseling van ideeën, waarbij je als bestuurder richting geeft.’’

Naast waardering voor het werkdrukakkoord, zijn er ook kritische geluiden. Begrijpen jullie dat?

Anko: ,,Natuurlijk begrijpen wij de vragen van een aantal bestuurders over het werkdrukakkoord . Daarnaast moet je niet vergeten dat door een aantal partijen nadrukkelijk naar buiten is gebracht dat het goed is dat het geld naar scholen gaat in plaats van naar de schoolbesturen. Dat veroorzaakt frictie en dat begrijp ik goed. Maar dat doet geen recht aan de uitgangspunten van het akkoord.’’

Rinda: ,,Het mooiste is als alle neuzen dezelfde kant opgaan door met elkaar te overleggen. Ik sprak een bestuurder in een krimpregio. Hij wil het werkdrukgeld investeren in het behoud van leraren die hij zou moeten ontslaan vanwege de teruglopende leerlingaantallen. De schoolteams blijken helemaal achter dat uitgangspunt te staan. En ik zie dat binnen heel veel organisaties op dit moment op een goede manier het juiste gesprek wordt gevoerd hierover.’’

Hoe werkt de PO-Raad aan een cao waarin ruimte geboden wordt aan schoolteams?

Rinda: ,,In de inzetbrief van de PO-Raad voor de cao-onderhandelingen geven we aan dat we het beroep van de leraar aantrekkelijker willen maken door te vertrouwen op de leraar als professional. Gezamenlijk dragen bestuur en teams zorg voor goed onderwijs. Als de nieuwe cao zoals wij die wensen, er komt, zijn de schoolbestuurders wederom aan zet om de voorwaarden te scheppen waardoor de teams op een goede manier invulling kunnen geven aan de ruimte die de cao hen biedt.’’

Anko: ,,En dat kan soms best ingewikkeld zijn. Toen ik nog schoolbestuurder was gingen we het gesprek aan met schoolleiders, leraren en de GMR over de formatie. Dat was best een lang en complex traject, maar het voordeel was wel dat er aan het einde voldoende draagvlak was binnen de schoolteams voor die formatieplannen.’’

Rinda: ,,Ik houd me graag vast aan wat één van de schoolbestuurders zei in de Arbeidsvoorwaardencommissie: ‘Je moet professionals in een professionele relatie ook durven loslaten. Vertrouwen hebben dat ze het beste doen voor de school.’ Het is goed om hier als vereniging het gesprek over te blijven voeren. Dat leidt tot verfrissende ideeën en nieuw gedachtengoed. Daarom kijken Anko en ik uit naar de gesprekken tijdens de regiobijeenkomsten.’’

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten