Nieuws

Onderzoek geeft inzicht in werking van cao in praktijk

Leraren, schoolleiders en schoolbesturen in het primair onderwijs hebben hun mening gegeven over de uitwerking van een aantal cao-afspraken in de praktijk. De deelnemers aan het onderzoek geven in het algemeen aan dat ze de cao-afspraken regelmatig als ingewikkeld ervaren. Dat vormt een belemmering bij de toepassing van de mogelijkheden.

In het onderzoek naar de gevolgen van de cao-afspraken zijn drie hoofdonderwerpen bekeken: de invoering van de 40-urige werkweek, het vervangingsbeleid en het HR-beleid van schoolbesturen.

Uit de enquête blijkt dat ruim de helft van de schoolbesturen heeft gekozen voor het overlegmodel, een derde heeft gekozen voor het basismodel. Bij 10% is er sprake van beide modellen binnen de groep scholen die onderdeel uitmaken van het betreffende schoolbestuur. De keuze tussen basismodel en overlegmodel leidt echter niet tot wezenlijke verschillen in de uitkomsten van het onderzoek.

Werkdruk

De 40-urige werkweek maakt het probleem van de werkdruk volgens de respondenten wel beter bespreekbaar, maar lost het niet op. Met name schoolleiders en schoolbesturen zijn van mening dat het gesprek over tijd en taken beter gevoerd wordt. Leraren zijn iets minder positief daarover.

De invoering van de 40-urige werkweek leidt (nog) niet tot beheersing van de werkdruk. De procedures en voorschriften die verbonden zijn aan de 40-urige werkweek dragen volgens de respondenten eerder bij aan bureaucratie en verhoging van administratieve lasten. De manier waarop de 40-urige werkweek is vormgegeven lijkt daarmee niet aan te sluiten bij de praktijk in de scholen.

Vervanging

Veel schoolbesturen en scholen in primair onderwijs hebben de afgelopen tijd werk gemaakt van vervangingsbeleid. In het openbaar onderwijs wordt meer gebruik gemaakt van de inzet van vervangers uit de vervangingspool of de regionaal transfercentra en van vervangers met een tijdelijke overeenkomst. In het bijzonder onderwijs wordt meer gebruik gemaakt van vervanging door een andere leraar binnen het schoolteam of een vervanger met een vaste aanstelling op bestuursniveau. Schoolbesturen maken nog niet veel gebruik van de nieuwe contractvormen: het bindingscontact en min-maxcontract.

Zowel schoolleiders als schoolbestuurders zien het gebrek aan vervangers als het belangrijkste knelpunt bij vervanging. Voor het bijzonder onderwijs vormen de complexiteit van de Wet werk en zekerheid en de daarmee samenhangende administratieve lasten ook een belangrijk knelpunt.

Gesprekkencyclus

Op een ruime meerderheid van de scholen wordt met medewerkers jaarlijks een functioneringsgesprek gevoerd en tenminste eens per drie jaar een beoordelingsgesprek. Volgens 74% van de leraren uit het onderzoek is dat het geval. Volgens de schoolleiders ligt dit zelfs 10 procentpunt hoger. Er worden vooral afspraken gemaakt over professionele ontwikkeling, taken en loopbaanontwikkeling. Over duurzame inzetbaarheid, het aantal uren per taak en professionalisering van het team worden minder vaak afspraken gemaakt.

De PO-Raad en vakbonden hebben afgesproken om verschillende cao-afspraken te evalueren. Daartoe heeft advies- en onderzoeksbureau AEF een enquête gehouden onder leraren, schoolleiders en schoolbesturen. Verder zijn er aanvullende diepte-interviews gehouden. De cao-partijen willen de uitkomsten van het onderzoek gebruiken bij het maken van afspraken voor een nieuwe cao.

Downloads

1.24 MB

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten