Nieuws

Oproep aan kabinet: financier stijging pensioenpremie

De sociale partners in het onderwijs roepen het kabinet op om, indien het ABP besluit de pensioenpremie te verhogen, de kosten van de premiestijging op zich te nemen. Op 20 oktober verstuurden ze hierover een brief aan de bewindslieden.

De discussie over de pensioenpremie voor 2016 is uiterst actueel. Het bestuur van het ABP staat aan de vooravond van een mogelijk besluit de pensioenpremie te verhogen. Als hiertoe besloten wordt, zou dit de sociale partners in het onderwijs voor zeer grote problemen stellen. 

Op initiatief van het kabinet is in de zomer een - weliswaar niet door alle partijen ondertekend - loonakkoord gesloten, waarin de onderwijsinstellingen zich hebben gecommitteerd aan een loonstijging voor 2015 en 2016. Er is daarbij gerekend met een vermindering van de ABP-premie als een van de bronnen voor deze loonstijging. Het tegenovergestelde dreigt nu dus: een premieverhoging. De (hoge)scholen, universiteiten en onderzoeksinstellingen hebben in dat geval onvoldoende arbeidsvoorwaardelijke ruimte om deze premiestijging te financieren.

Alles overziende is er dan slechts één oplossing, aldus de sociale partners, en dat is dat het kabinet de kosten van de premiestijging voor zijn rekening neemt. In hun brief doen ze een dringende oproep aan het kabinet om deze kosten op zich te nemen en hierover duidelijkheid te verschaffen. Zonder financiële dekking van dit risico is een voor alle partijen bevredigend cao-resultaat in de onderwijssectoren nagenoeg onmogelijk, zo benadrukken de partijen.