Nieuws

PO-Raad en vakbonden verlengen cao voor primair onderwijs met 2 maanden

Een extra toelage voor alle medewerkers in het primair onderwijs, een arbeidsmarkttoelage voor leraren die lesgeven in het voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen met uitstroomprofiel vervolgonderwijs en de bevestiging van afspraken rond de actualisering van functiebeschrijvingen. Dat zijn de PO-Raad en onderwijsvakorganisaties AOb, AVS, CNV Onderwijs, FNV Onderwijs en Onderzoek, en FvOv met elkaar overeengekomen in een onderhandelaarsakkoord. Partijen hebben hiervoor de lopende cao voor primair onderwijs opengebroken met de bedoeling om deze te verlengen tot en met 31 december 2020.

Partijen komen overeen dat alle medewerkers in het primair onderwijs een eenmalige toelage ontvangen van 0,7% van het jaarsalaris in 2020. Deze toelage wordt toegevoegd aan de eindejaarsuitkering. Deze extra toelage is mogelijk doordat de middelen in 2020 structureel meer verhoogd zijn dan bekend was bij het afsluiten van de CAO PO 2019-2020.

Partijen geven met dit akkoord tevens invulling aan de afspraak om 16,5 miljoen euro te investeren in de beloning van leraren die lesgebonden en/of behandeltaken verrichten met leerlingen met het uitstroomprofiel vervolgonderwijs in het voortgezet speciaal onderwijs. Deze leraren ontvangen met terugwerkende kracht vanaf 1 augustus 2020 een arbeidsmarkttoelage.

In de lopende cao primair onderwijs is vastgelegd dat functies van onderwijsondersteunend personeel en leidinggevenden worden geactualiseerd. Dat proces zou voor 1 augustus 2020 worden afgerond. In verband met de drukte in de scholen rondom COVID-19 kwamen sociale partners in april al overeen deze termijn te verlengen tot 1 november 2020. De beloningsconsequentie van het herwaarderingsproces  wordt met terugwerkende kracht vanaf 1 augustus 2020 ingevoerd. In het onderhandelaarsakkoord voor de verlengde cao voor 2019-2020 is deze afspraak nu ook geformaliseerd.

Partijen leggen het onderhandelaarsakkoord de komende tijd voor aan hun achterbannen.

Lees hier het Onderhandelaarsakkoord openbreken en verlengen CAO PO 2019-2020 en de bijlage bij het akkoord.

Lees ook: Achtergrondinformatie over verlengde cao voor primair onderwijs (alleen voor leden van de PO-Raad met een account voor mijn.poraad.nl)

Links & downloads

Onderhandelaarsakkoord openbreken en verlengen CAO PO 2019-2020
446.14 KB
Bijlage_onderhandelaarsakkoord openbreken en verlengen CAO PO 2019-2020
415.28 KB