Nieuws

PO-Raad maakt afspraken met onderwijsvakbonden CNVO, FvOv en AVS

Vandaag hebben CNV Onderwijs, FvOV en AVS enerzijds en de PO-Raad anderzijds hun handtekening gezet onder een aantal afspraken. Deze afspraken brengen een cao-akkoord over 2016 dichterbij.

Globaal gaat het om drie afspraken: een salarisafspraak, een afspraak over de ketenbepaling in de Wwz en één over de transitievergoeding uit de Wwz.

Sociale partners in het primair onderwijs zijn bezig met cao-overleg voor een nieuwe CAO PO vanaf 1 juli 2016. In die cao zullen afspraken over loonontwikkeling (op basis van het loonruimte-akkoord) en inhoudelijke afspraken gericht over ketenbepaling en transitievergoeding worden gemaakt. Er is nog geen cao-akkoord, maar de partijen hebben een aantal principes afgesproken die in de cao 2016 zullen worden verwerkt.

Loon

Werknemers in het primair onderwijs ontvangen deze maand de afgesproken eenmalige uitkering van vijfhonderd euro (naar rato van de werktijdfactor) en een structurele loonsverhoging van 1,25 procent met terugwerkende kracht vanaf 1 september 2015. Het kabinet heeft deze middelen beschikbaar gesteld bij het loonruimteakkoord (juli 2015). Alle schoolbesturen in Nederland hebben een brief ontvangen met het verzoek deze afspraak uit te voeren.

CAO per 1 juli 2016

De sociale partners zijn van plan in de komende weken tot een akkoord te komen over wijziging van de CAO PO per 1 juli 2016. Daarin zullen de partijen onder andere afspreken hoe zij de nodige flexibiliteit ten behoeve van vervanging gaan organiseren. Uitgangspunt daarbij is dat ook onder de Wet Werk en zekerheid altijd vervangen kan worden. Partijen zijn het erover eens dat in de cao afspraken nodig zijn die meer flexibiliteit organiseren binnen reguliere vaste contracten en in de vorm van min-max-contracten.

Verder zullen de sociale partners in de CAO PO 2016 afspraken maken die ervoor zorgen dat op 1 juli 2016 de transitievergoeding bij ontslag van personeel budgetneutraal wordt ingepast in een nieuw stelsel van sociale zekerheid.

Tot 1 juli 2016 geldt voor de ketenbepaling en transitievergoeding overgangsrecht. Daarin komt met deze afspraken geen verandering.

De overeengekomen afspraken van de sociale partners vindt u hier.