Nieuws

Tijdige aanvraag toestemming ontslag bij UWV belangrijk

Voor een ontslag op bedrijfseconomische gronden is voor het bijzonder onderwijs tegenwoordig toestemming van UWV vereist. Als het nodig blijkt om het dienstverband van medewerkers die in het RDDF zijn geplaatst, te beëindigen, kunnen schoolbesturen zo spoedig mogelijk en het beste vóór 1 mei de aanvraag voor toestemming bij UWV indienen. Gelet op de proceduretijd en de opzegtermijn, kan, na verkregen toestemming, het dienstverband dan per 1 augustus 2016 (of zo vlug mogelijk daarna) worden opgezegd.

Op grond van de huidige cao kan ontslag op bedrijfseconomische gronden niet eerder worden verleend dan nadat de betrokken werknemer een schooljaar in het RDDF is geplaatst. Sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid moet UWV voor het bijzonder onderwijs toestemming verlenen om het dienstverband op te mogen zeggen. Er ontstond onduidelijkheid over het moment waarop UWV de aanvraag om toestemming in dit soort gevallen in behandeling zou nemen. Mogelijk zou UWV dat pas doen nadat de hele RDDF-periode was verstreken d.w.z. per 1 augustus. Dan zou het einde van het dienstverband pas maanden later geëffectueerd kunnen worden. Met alle financiële gevolgen voor de besturen van dien.

Na overleg met UWV hebben de sociale partners, de gezamenlijke cao-partijen, de gemeenschappelijke interpretatie van de huidige cao-bepalingen in een brief kenbaar gemaakt aan UWV. Op basis daarvan heeft UWV toegezegd om de aanvragen eerder dan per einde RDDF-periode in behandeling te nemen. Het einde dienstverband kan dan, na verkregen toestemming van UWV, opgezegd worden en per 1 augustus (of zo kort mogelijk daarna) worden beëindigd. De aanvraag voor toestemming moet dan zo spoedig mogelijk maar zeker voor 1 mei worden ingediend bij UWV.

Het is raadzaam de brief van de cao-partijen (en eventueel deze tekst) mee te sturen als u UWV verzoekt om toestemming voor het opzeggen van de dienstbetrekking van medewerkers die nu in het RDDF zijn geplaatst.

Leden van de PO-Raad kunnen verdere vragen hierover stellen aan de Helpdesk

Downloads

281.02 kB

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten