Nieuws

Wat verandert er in het nieuwe schooljaar voor het primair onderwijs?

De Onderwijsinspectie start met een nieuw onderwijsresultatenmodel en hanteert een geactualiseerd onderzoekskader, ieder schoolbestuur actualiseert en herwaardeert de directie- en onderwijsondersteunende functies en vanaf nu moeten alle schoolpleinen rookvrij zijn. De PO-Raad zet de belangrijkste wijzigingen voor het primair onderwijs voor je op een rij.

Actualiseren en herwaarderen functies OOP en directie

De bonden en PO-Raad hebben in de cao primair onderwijs afgesproken dat elk schoolbestuur uiterlijk 1 augustus 2020 de functies van onderwijsondersteunend personeel en directie actualiseert en herwaardeert. Sociale partners vinden het belangrijk dat dit proces zorgvuldig plaatsvindt, dat de P(G)MR betrokken wordt en dat schoolbesturen het goede gesprek aangaan met medewerkers. Mocht de gestelde deadline als gevolg van de coronacrisis niet haalbaar zijn, dan mogen schoolbesturen en PGMR tot uiterlijk 1 november 2020 de tijd nemen. Een voorwaarde daarbij is dat de arbeidsvoorwaardelijke gevolgen met terugwerkende kracht per 1 augustus 2020 in werking treden. Lees hier meer.

Aanvullend geboorteverlof

Op 1 juli is de Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG) in werking getreden. Deze wet geeft een verruiming van het geboorteverlof. Lastig blijft dat er veel verschillende termen gebruikt worden voor dit verlof; kraamverlof of partnerverlof, de officiële term is geboorteverlof. Hier lees je meer over wat geboorteverlof is en wat er verandert. 

Voorziening vroegtijdig aanmelden (VVA) van start voor (V)SO

Vorig jaar is de wet ‘Vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht tot het mbo’ van kracht geworden. Om aan deze wet te voldoen dienen scholen in het VSO vanaf september 2020 de Voorziening Vroegtijdig Aanmelden mbo (VVA) te gebruiken. Hierdoor wordt aanmeldinformatie van potentiele mbo-leerlingen op een veilige manier uitgewisseld. Lees hier meer over VVA. 

Toegang tot digitale leermiddelen in het VSO blijft in 2020-2021 ongewijzigd

In de leermiddelenketen wordt op dit moment het ECK-iD ingevoerd om veilig gebruik te kunnen maken van digitale leermiddelen. Volgens de wet moeten scholen in het voortgezet speciaal onderwijs met een ECK-iD uit het VO werken. Dat levert echter problemen op bij toegang tot po-leermiddelen. Op dit moment wordt er aan een oplossing gewerkt,  zodat ook in de toekomst met een ECK-iD de toegankelijkheid van zowel digitale po- als vo-leermiddelen is geborgd. Tot die tijd blijft de huidige situatie van kracht. Bij de start van schooljaar 2020/2021 kunnen VSO-scholen gewoon gebruik blijven maken van zowel digitale po- als vo-leermiddelen. VSO-scholen hoeven daarvoor zelf niks te doen.

Rookvrije schoolterreinen

Op 1 augustus moeten alle schoolpleinen rookvrij zijn. Vanwege de impact van de coronacrisis op het onderwijs heeft staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) laten weten dat de NVWA pas per 1 januari gaat handhaven. In 2019 waren 80% van de schoolpleinen in het primair onderwijs al rookvrij. Voor advies en praktische tips voor het rookvrij maken van het schoolplein kun je terecht op www.rookvrijschoolterrein.nl

Een nieuw Onderwijsresultatenmodel

Vanaf dit schooljaar kijkt de Inspectie op een nieuwe manier of leerlingen genoeg geleerd hebben. De Inspectie kijkt in het nieuwe onderwijsresultatenmodel welke referentieniveaus leerlingen beheersen voor lezen, taalverzorging en rekenen. Daarbij gebruikt ze een nieuwe maat om rekening te houden met de leerlingenpopulatie van een school: de schoolweging. Het CBS berekent deze schoolweging, die beter rekening houdt met de verschillen tussen leerlingenpopulaties dan het tot nu toe gebruikte leerlinggewicht. Meer informatie over de het nieuwe model en de schoolweging vind je hier.

Aanpassing door Corona: Door het wegvallen van de eindtoetsresultaten in schooljaar 2019-2020 heeft de Inspectie haar werkwijze tijdelijk aangepast. Tussen augustus 2020 en mei 2021 kijkt ze allereerst naar de behaalde percentages referentieniveaus taal en rekenen in schooljaar 2017/2018 en 2018/2019 op de eindtoets. Concludeert de inspecteur dat de behaalde referentieniveaus in 2018 en 2019 op of boven de signaleringswaarden liggen, dan krijgt de school hierop het oordeel Voldoende. Maar is dat niet het geval, dan geeft de inspecteur Geen oordeel. Het oordeel Onvoldoende kan dit jaar niet gegeven worden, omdat de wettelijke regelgeving dat niet toelaat. Lees hier meer over de aangepaste werkwijze van de Inspectie. De Onderwijsinspectie onderzoekt nog hoe ze vanaf mei 2021 omgaat met het ontbreken van de eindtoetsresultaten van 2020. Naar verwachting wordt dat in september duidelijk.

De PO-Raad biedt ondersteuning bij kwaliteitsproblemen voor zowel scholen met een Onvoldoende als scholen die als Zeer zwak beoordeeld worden. Je leest hier meer over de mogelijkheden. Omdat ook schoolbesturen een Onvoldoende kunnen krijgen, bieden we ook hen ondersteuning aan. Deze ondersteuning bestaat uit een nadere analyse op de geconstateerde tekorten en/of door ondersteuning bij het adequaat uitvoeren van de herstelopdracht. Lees hier meer over ons aanbod voor kwaliteitsproblemen bij besturen.

Wijzigingen onderzoekskader 2020

Per 1 augustus zijn de geactualiseerde onderzoekskaders van kracht. Er zijn enkele kleine wijzigingen in het onderzoekskader aangebracht. Het meest in het oog springend is de wijziging in de WEC. Daarin is de norm voor het eindoordeel Zeer zwak aangepast. Voorheen kreeg een school dit oordeel als de leerresultaten onvoldoende waren én ook zicht op ontwikkeling en begeleiding óf didactisch handelen óf veiligheid onvoldoende was. Voortaan luidt het oordeel zeer zwak wanneer twee van de vier hiervoor genoemde standaarden onvoldoende zijn. Je vindt de Onderzoekskaders hier.

De Inspectie wil alle besturen voor de zomer van 2021 onderzocht hebben omdat ze per 1 augustus 2021 werkt met een nieuw onderzoekskader.

Diverse subsidieregelingen

  • Extra kwartaal financiering nieuwkomers

Scholen met een nieuwkomersvoorziening of asielzoekersscholen kunnen een extra kwartaal financiering aanvragen vanwege de coronacrisis. De PO-Raad heeft hiervoor gepleit in Den Haag. Het gaat om een extra kwartaal financiering voor nieuwkomers die korter dan één jaar in Nederland zijn of tussen de één en twee jaar in Nederland zijn. Met ingang van het nieuwe schooljaar kunnen scholen extra financiering aanvragen als leerlingen korter dan één jaar en een kwartaal of tussen de één en twee jaar en een kwartaal in Nederland zijn. Lees hier meer over de  subsidieregeling in de Staatscourant. Op de website van LOWAN PO zijn de documenten te vinden waarmee nieuwkomersscholen de subsidie aan kunnen vragen.

  • Subsidieregeling Inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs

Tussen 18 augustus en 18 september kun je subsidie aanvragen voor extra ondersteuning van leerlingen vanwege opgelopen achterstanden, veroorzaakt door de coronacrisis. Het gaat om het tweede tijdvak van de subsidie, in juni ontvingen al ruim 1100 scholen in het primair onderwijs bijna 26 miljoen euro. Scholen bepalen zelf hoe de extra ondersteuning eruit ziet: extra onderwijsuren naast de gewone lesuren, programma’s in de vakantie of weekenden… wat bij jou en jouw leerlingen past. Je vindt hier alle informatie over deze subsidie

  • Veranderingen in SDE++ subsidie

Het ministerie van Economische Zaken heeft onlangs aangekondigd  de voorkeursvolgorde voor zon op dak over zon op veld te wijzigen bij de SDE++subsidie. Dit houdt in dat schoolbesturen meer aanspraak kunnen maken op deze subsidieregeling. Daarnaast wordt nog onderzocht of projecten met een kleinverbruikersaansluiting, zoals kleine basisscholen, subsidie kunnen aanvragen via ISDE voor de plaatsing van zon-PV. We houden je via de website van deze ontwikkelingen op de hoogte.

  • Experimenteerregeling ‘Samenwerking regulier en speciaal onderwijs’

Scholen kunnen tot en met 1 augustus een subsidieaanvraag indienen om deel te nemen aan het experiment ‘samenwerking regulier en speciaal onderwijs’. Binnen dit experiment kan een geïntegreerde voorziening worden ingericht waarin regulier en speciaal onderwijs samenkomen. Leerlingen met en zonder extra ondersteuningsbehoefte gaan hierbij zoveel mogelijk samen naar school en zitten in dezelfde klas. Gezien het krappe tijdsbestek hoeft deze aanvraag voor 1 augustus nog niet volledig te zijn. De aanvraag kan dan later aangevuld worden. In de beleidsregel kun je lezen hoe je aanvraag kunt indienen.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten