Man en vrouw kijken samen naar scherm

Financiën

Een goed financieel beleid is gebaseerd op de (onderwijskundige) doelen. Op die manier laat je zien dat je je inzet om de kwaliteit van het onderwijs voortdurend te verbeteren. Schoolorganisaties zijn verplicht om het geld dat ze van het ministerie van OCW ontvangen doelmatig in te zetten en te verantwoorden hoe ze deze (publieke) middelen besteden.

De PO-Raad ondersteunt schoolorganisaties bij het verder professionaliseren en/of ontwikkelen van hun financieel management.

Bekostiging

Met de lumpsum bekostig je personeel, gebouw en materiële kosten.

Vereenvoudiging bekostiging

De complexe bekostiging van onderwijs wordt eenvoudiger gemaakt.

Financieel management

Zet je geld zo in dat het (onderwijskundige) doelstellingen realiseert.

Financiële verantwoording

Een schoolorganisatie moet inzichtelijk maken waaraan geld wordt uitgegeven.