Nieuws

Afhandeling van de gewichtencontrole

Naar aanleiding van vele reacties over de gewichtencontrole van eind 2015, heeft de PO-Raad onlangs overlegd met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW), de Onderwijsinspectie, de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en twee schoolbesturen. Op basis hiervan zijn nieuwe afspraken gemaakt over een zorgvuldige procesgang en duidelijke informatievoorziening rondom de bezwaarprocedure.

Wat vooraf ging

In het najaar van 2015 kreeg de PO-Raad veel reacties binnen over de gewichtencontrole, met name ten aanzien van de zogenoemde ‘type C- bevindingen’. Aan de hand van deze informatie heeft de PO-Raad overleg gevoerd met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW), de Onderwijsinspectie en de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Dit heeft tot nadere afspraken over de procesgang geleid. Een onderdeel hiervan was een zogenoemde ‘hoor- en wederhoorfase’ waarin een schoolbestuur zijn zienswijze op de bevindingen van de gewichtencontrole kon toelichten. De hoor- en wederhoorfase heeft in veel gevallen niet geleid tot een correctie van de beoordeling door Deloitte. Volgens de Onderwijsinspectie waren de ingebrachte zienswijzen van schoolbesturen niet onjuist, maar betrof het in verreweg de meeste gevallen aanvullende informatie. Deze informatie kon echter alleen worden ingediend in de bezwaarfase. De Onderwijsinspectie heeft schoolbesturen daarom geadviseerd daar gebruik van te maken en verwacht dat schoolbesturen dit in grote getalen zullen doen. Het Netwerk Financiën en Huisvesting van de PO-Raad heeft in dit kader gepleit voor een werkbare en efficiënte afhandeling van de gewichtencontrole. Temeer omdat de huidige gewichtenregeling, mede met het oog op de lastige uitvoerbaarheid, op korte termijn zal worden aangepast.

Afspraken over bezwaarprocedures gewichtencontrole najaar 2015

Onlangs heeft de PO-Raad overlegd met ministerie van OCW, de Onderwijsinspectie, DUO en een tweetal schoolbesturen (RVKO uit Rotterdam en Lucas Onderwijs uit Den Haag). In dit kader zijn afspraken gemaakt over een zorgvuldige en heldere procesgang en duidelijke informatievoorziening rondom de bezwaarprocedure. Hierdoor moet het voor schoolbesturen duidelijk worden welke informatie, van welke leerling, van welke school ontbreekt en hoe bezwaar aangetekend kan worden. Voordat DUO de naar aanleiding van de gewichtencontrole aangepaste Overzicht Vaststelling Telgegevens (OVT’s) naar schoolbesturen verstuurt, zal de informatie en procesgang van DUO eerst worden getest bij bovenstaande schoolbesturen en zal DUO de schoolbesturen informeren over de bezwaarprocedure.

De verwachting is dat de gewijzigde OVT’s (waartegen een schoolbestuur in bezwaar kan gaan) in oktober zullen worden verstuurd. De PO-Raad overweegt om kort hierna een bijeenkomst te organiseren, waarbij schoolbesturen worden geïnformeerd over hoe zij de bezwaarprocedure zouden kunnen inrichten. Ook wordt bekeken in hoeverre de PO-Raad schoolbesturen kan ondersteunen met formats voor het bezwaar aantekenen en good practices van collega besturen.

Schoolbesturen die nu al voorbereidingen willen treffen voor een bezwaarprocedure, worden geadviseerd zoveel mogelijk de standaard-ouderverklaring (die per 1-1-2015 verplicht is) te hanteren. Met name DUO kan de afhandeling van bezwaren dan het snelste beoordelen op juistheid en volledigheid. Een aanvulling op de oude ouderverklaring is ook mogelijk, zolang helder is waar de onvolkomenheid zit en deze aanvulling wordt voorzien van de juiste ondertekening door de desbetreffende ouder of verzorger.

Brief DUO

In juli heeft DUO een brief verstuurd over de verwerking van de Deloitte-controle van de gewichten in de bekostiging. Hierover is enige onduidelijkheid ontstaan. Deze brief betrof met name de afhandeling en doorrekening van de vastgestelde gewichten per 1-10-12 en 1-10-2013, waarvoor de bezwaarprocedure reeds is afgerond. De verwachting is dat schoolbesturen hier nauwelijks bezwaar tegen zullen aantekenen, tenzij bijvoorbeeld het vastgestelde gewicht naar aanleiding van een bezwaarprocedure uiteindelijk niet juist is verwerkt.