Nieuws

Bekostiging leraren over 2017/2018 met 5,2% toegenomen

De bekostiging van leraren voor het schooljaar 2017-2018 is toegenomen met 5,2% ten opzichte van de definitief vastgestelde personele bekostiging 2016-2017. Dat blijkt uit de onlangs gepubliceerde definitieve regeling bekostiging personeel 2017/2018.

De ophoging van de bekostiging van de leraren heeft met name te maken met de indexering van de personele bekostiging voor het kalenderjaar 2018 en de per 1 januari beschikbaar gekomen middelen voor extra salaris voor onderwijzend personeel.

De bijdrage van het kabinet voor de ontwikkeling van lonen, pensioenen en overige sociale werkgeverslasten, is voor 2018 op grond van de referentiesystematiek vastgesteld op 2,6%. De personele bekostiging op basis van schooljaar, kent een indexatie op kalenderjaar. Deze 2,6% wordt door OCW verdeeld over de schooljaren 2017/2018 en 2018/2019 op basis van het betaalritme. Hierdoor wordt van 65,45% (eerste 7 maanden 2018) toegekend aan 2017/2018 en 34,55% (laatste 5 maanden 2018) aan het schooljaar  2018/2019. Dit heeft voor het schooljaar 2017-2018 een indexering van de gemiddelde personele last (gpl) voor onderwijzend personeel van ca. 1,7% tot gevolg en voor 2018-2019 van ca. 0,9%.

Verbetering arbeidsvoorwaarden leraren

In het regeerakkoord is per 1 januari 2018 een bedrag van 270 miljoen euro beschikbaar gesteld ter verbetering van de arbeidsvoorwaarden voor leraren. Dit geld is beschikbaar gekomen nadat de sociale partners in juli een nieuwe cao hebben gesloten. Eén en ander komt neer op een ophoging van ca. 3,9% per 2018. Dit percentage wordt eveneens op basis van betaalritme verdeeld over de twee schooljaren in 2018. Van de 3,9% heeft 2,6% betrekking op het schooljaar 2017-2018 en voor ca. 1,3% betrekking op het schooljaar 2018-2019.  

Aanpassingen gemiddelde personele last (gpl)
leraren 2017-2018

 

Bekostiging definitief 2016-2017 (juli 2017)

€ 62.596,77

2,6% loonontwikkeling 2018 (7 maanden)

1,70%

270 mln voor salarissen leraren (7 maanden)

2,64%

overige

0,90%

totaal

5,24%

Bekostiging 2017-2018 (definitief)

€ 65.875,59

De bedragen in geld zijn gebaseerd op de bedragen in het basisonderwijs. De procentuele aanpassingen in het speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs zijn hetzelfde.

De indexering is tevens ook de indexering voor de bekostiging voor personeels- en arbeidsmarktbeleid (P&A-bekostiging)

De post overige is een verzameling van eerdere gepubliceerde aanpassingen zoals de referentieruimte 2016, actieplan leerkracht, correctie eenmalige herstelopslag 2016, niet doorgewerkte loon- en salarismaatregelen, etc).

Ondersteunend personeel

De indexatie van de bekostiging van (adjunct)directeuren en onderwijs ondersteunend personeel (OOP) in 2017/18 bedraagt  2,4% ten opzichte van 2016/2017. Deze verhoging bestaat uit 1,7% loonontwikkeling en 0,7% overige ontwikkelingen. De extra middelen uit actieplan leerkracht en het regeerakkoord zijn alleen op leraren van toepassing.

Kleinescholentoeslag

Voor de verhoging van de kleinescholentoeslag is in het regeerakkoord € 10 miljoen beschikbaar gesteld voor 2018. Circa € 8,3 miljoen daarvan is reeds in het budget voor het schooljaar 2018–2019 verwerkt in het P&A-budget. De resterende € 1,7 miljoen is in deze definitieve regeling bekostiging personeel 2017/2018 verwerkt.

Indicatie bekostiging 2018/2019

De nieuwe regeling bekostiging personeel 2018/2019 wordt later deze maand gepubliceerd. Naar verwachting neemt de gemiddelde personele last met ca. 3% toe ten opzichte van de GPL 2017/2018 (zie onderstaand schema)

Aanpassingen gemiddelde personele last (gpl)
leraren 2018-2019

 

Bekostiging definitief 2017-2018

€ 65.876

2,6% loonontwikkeling 2018 (5 maanden)

0,9%

270 mln voor salarissen leerkrachten (5 maanden)

1,4%

Overige

0,7%

totaal

3,0%

Bekostiging 2018-2019

€ 67.843

Werkdrukakkoord

In de bekostiging voor het personeels- en arbeidsmarktbeleid (P&A-bekostiging) is het bedrag per leerling opgehoogd met €155,55 voor de aanpak van werkdruk. De afspraken rondom het werkdrukakkoord voorzien er in dat na een tussenevaluatie en politieke besluitvorming in 2020, het budget voor aanpak werkdruk per 1 augustus 2021 structureel toeneemt van €237 miljoen tot €430 miljoen. Hiermee stijgt het bedrag per leerling vanaf het schooljaar 2021/2022 naar ongeveer €285 per leerling. In de toolbox is een model opgenomen, die het budget berekend dat op schoolniveau wordt ontvangen voor de aanpak werkdruk in het schooljaar 2018/2019 en tevens gehanteerd kan worden bij het opstellen van het bestedingsplan (zie: Model extra middelen aanpak werkdruk 2018/2019).

In de regeling bekostiging personeel zit zowel een kleinescholentoeslag (bij minder dan 145 leerlingen) in de personele bekostiging (artikel 3), als in de P&A-bekostiging (artikel 6). Het budget voor kleine scholen dat via de P&A-bekostiging wordt verstrekt wordt verhoogd in verband met de extra middelen die met het regeerakkoord beschikbaar zijn gekomen voor kleine scholen. Landelijk komt dit bedrag, conform het regeerakkoord, uit op een verhoging van €20 miljoen.