Nieuws

Bereken hoeveel uw gemeente ontvangt voor onderwijshuisvesting

De PO-Raad heeft de tool voor het berekenen van de uitkering die gemeenten ontvangen voor onderwijshuisvesting geactualiseerd.

De bedragen voor 2018 zijn geïndexeerd op basis van de meicirculaire 2017.

Zoals gebruikelijk zijn de indicatoren waarop de vergoeding is gebaseerd ongewijzigd. Door de betere economische situatie is wel het accres (een opslagfactor die mede bepalend is voor de hoogte van de gemeentelijke uitkering) verhoogd, waardoor de vergoeding die de gemeente voor huisvesting ontvangt hoger uitvalt dan de afgelopen jaren. Deze gegevens geven geen absolute cijfers en zekerheid maar zijn vooral bedoeld om, wanneer nodig, het gesprek aan te gaan met de gemeente. In het op overeenstemming gerichte overleg (OOGO) kunnen de besturen nadere informatie krijgen omtrent de besteding van deze middelen. Daarbij kan sprake zijn van een meerjarig integraal huisvestingsplan (IHP).

Model bevat geen uitgaven

In tegenstelling tot eerdere versies zijn er in deze versie geen uitgaven van gemeenten aan onderwijshuisvesting in te zien. Dit komt omdat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) niet langer de begrotingsgegevens opneemt. U kunt uiteraard wel zelf de gegevens uit de gemeentebegroting opzoeken en deze handmatig invoeren.

Aan dit rekenmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Het is enkel bedoeld om schoolbesturen een handreiking te geven op grond waarvan de omvang van de uitkering voor en de uitgaven aan onderwijshuisvesting redelijk kan worden benaderd.

Daarbij is het mogelijk een uitsplitsing te maken voor:

  • het voortgezet onderwijs;
  • het speciaal basisonderwijs en het praktijkonderwijs;
  • het (voortgezet) speciaal onderwijs;
  • het basisonderwijs.

Naar het rekenmodel>

Vragen?

Voor meer informatie over dit instrument kunt u terecht bij Gertjan van Midden (beleidsadviseur huisvesting) of Reinier Goedhart (beleidsadviseur financiën).