Nieuws

Berekening werkgeverslasten aangepast voor meerjarenbegroting

Voor het maken van een goede meerjarenbegroting is het nodig om te weten hoe groot voor de werkgever het percentage van de opslag is van de loonkosten ten opzichte van de maandsalarissen. Hiervoor is het instrument Werkgeverslasten recent aangepast. Een schoolbestuur kan daarmee berekenen welk percentage voor hem van toepassing is.

Tot voor kort was het opslagpercentage voor de loonkosten tamelijk stabiel en had het instrument van de meerjarenbegroting een redelijk betrouwbare benadering van het percentage. Met de nieuwe cao voor het primair onderwijs en recente ontwikkelingen is het echter nodig dat de werkgever dat percentage zelf vaststelt.

In de CAO PO 2018-2019 is een belangrijke verandering doorgevoerd, waardoor diverse toelagen/opslagen ondergebracht zijn in de salarisschalen. Het schaal-uitloopbedrag, de bindingstoelage en de compensatie ziektekosten (inkomenstoelage) zijn nu in de salarisschalen verwerkt. De compensatie ziektekosten (inkomenstoelage) voor het onderwijsondersteunend personneel (OOP) blijft echter wel van kracht. Dit heeft tot gevolg dat het Werkgeverspercentage (= totale loonkosten t.o.v. bruto salaris) een stevige verlaging ondergaat.

Tegelijkertijd constateren we dat de premie van het Vervangingsfonds (VF) sterk afhankelijk is van de keuze die gemaakt is omtrent het Eigen Risico Dragerschap (ERD). Ook zien we dat er in veel gevallen sprake is van eigen beleid bij het toekennen van extra vergoedingen. Denk hierbij aan reis- en verblijfkosten, een eventuele parkeervergoeding, EHBO- of telefoontoelage, eigen risico VF: vervangingskosten etc. en sinds 1 jan. 2015 ook het rechtspositioneel verlof.

Dit maakt het niet goed meer mogelijk om te werken met een algemeen geldend percentage voor de werkgeverslasten t.o.v. het salaris. Door alle werknemers in te voeren in het instrument (werkblad 'wgl tot') verkrijgt men wel het juiste percentage opslag loonkosten voor alle personeelsleden en daarmee ook het percentage opslag loonkosten dat voor deze werkgever van toepassing is en dus gebruikt moet worden in de meerjarenbegroting. In de instrumenten MJB verwijzen we daarom ook nadrukkelijk naar dit instrument om het juiste percentage vast te stellen.

Voor 2018 is deze werkwijze niet mogelijk doordat de cao-wijzigingen ervoor zorgen dat de maandelijkse lasten sterk zullen verschillen: de ingangsdatum van de nieuwe cao per 1 september en de extra uitkeringen in oktober 2018. Daarom is een instrument voor 2018 waarmee dit percentage voor het hele jaar berekend wordt, niet aanwezig.

Zeer binnenkort zal het instrument meerjarenbegroting 2019 beschikbaar komen. Er wordt nu hard aan gewerkt en dan kan elke werkgever het van toepassing zijnde percentage zelf invullen.