Nieuws

Bezuiniging op onderwijs gaat door

Het Rijk zoekt naarstig naar manieren om het gat op de Onderwijsbegroting te dichten. Op die begroting prijkt dit jaar een gat van zo’n 170 miljoen euro. Dat komt vooral doordat het aantal studenten in het hoger onderwijs harder is gestegen dan verwacht, net als eerdere jaren .

Om dit gat te dichten, wordt eenmalig 63 miljoen euro uit de schatkist gehaald, zo blijkt uit de toelichting bij de Voorjaarsnota 2018 die deze week werd gepresenteerd. Het onderwijs moet de rest van de rekening betalen. Dat gebeurt door:

  • Inzet van een deel van de niet bestede middelen van de totale OCW-begroting 2017 (eindejaarsmarge)
  • Ramingsbijstellingen en verwachte onderuitputting op subsidies. Voor het primair onderwijs gaat het om:
    • Er komt een subsidieplafond op de lerarenbeurs voor 2018 (gemaximeerd op uitputting 2017), waardoor er ca. € 10 mln. minder beschikbaar komt (ca. €5 mln voor lerarenbeurs PO)
    • Voor 2018 was een bedrag beschikbaar van €15 mln voor hoogbegaafdheid. De €8,3 mln die hiervoor nog beschikbaar was in 2018, wordt nu gebruikt om het tekort van 2018 te dichten
    • Het extra bedrag van €5 mln dat eerder was toegezegd voor doorstroomprogramma’s PO-VO in het kader van kansengelijkheid wordt in 2018 niet uitgekeerd.
    • Het budget voor de subsidie ‘Teambeurs PO’ voor 2018 wordt verlaagd met €3 mln op basis van de verwachte aanvragen

Het kabinet heeft tot Prinsjesdag de tijd om een structurele oplossing te vinden voor het oplopende tekort.

Oude gaten

Deze bezuinigingen komen bovenop de zogenoemde ‘doelmatigheidskorting’ die in het regeerakkoord was ingeboekt om de gaten van voorgaande jaren te dichten. Ook die werden veroorzaakt door een onverwachte groei van het aantal studenten. De Eerste en Tweede Kamer riepen eerder op om de gevolgen hiervan niet ten koste te laten gaan van het onderwijs maar volgens het kabinet is dit onmogelijk. Structureel 61 miljoen euro wordt daarom op het primair onderwijs verhaald. De PO-Raad blijft zich tegen al deze bezuinigingen verzetten.

Lerarentekort en loonruimte

Opvallend is verder dat de Voorjaarsnota financieel gezien geen rekening houdt met het aanpakken van het groeiende lerarentekort. Positief is daarentegen dat het onderwijs in 2018 niet meebetaalt aan de tegenvallende aardgasbaten als gevolg van het dichtdraaien van de gaskraan. Hoe dit voor latere jaren uitpakt wordt eveneens duidelijk met Prinsjesdag.

In de voorjaarsnota is tot slot ook de loonruimte voor 2018 bekend gemaakt. Deze is conform de referentiesystematiek vastgesteld op 2,2 procent. Over de besteding van deze loonruimte vinden nu de onderhandelingen plaats aan de CAO- tafel.