Nieuws

Een nieuw schooljaar, nieuwe regels

Een nieuw schooljaar is een startmoment voor diverse nieuwe regels en experimenten. Een overzicht van enkele belangrijke wijzigingen en vernieuwingen waarmee scholen en hun besturen te maken kunnen krijgen.

Regeling personele bekostiging 2016-2017

De nieuwe regeling bekostiging personeel PO 2016-2017 is van kracht. De Gemiddelde Personele Last (GPL) voor het onderwijzend personeel - en daarmee ook het budget voor personeels- en arbeidsmarktbeleid - is verhoogd met 0,228 procent vergeleken met vorig schooljaar. Daarnaast is het bedrag van de prestatiebox fors toegenomen. Bekijk hier de regeling bekostiging 2016-2017 en hier een aangepast indicatief overzicht van bekostigingsmutaties zoals deze voor de komende jaren verwacht worden.

Inzet vo-docenten in po

Docenten die een bevoegdheid hebben voor het voorgezet onderwijs kunnen hun vak sinds 1 augustus ook gaan geven in het basisonderwijs. Het doel hiervan is om talenten op jonge leeftijd al in contact met vakken als natuurkunde te brengen. Doordat leerlingen op deze manier beter voorbereid worden op de overstap naar het voortgezet onderwijs, kan deze nieuwe regel bijdragen aan een soepelere overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs.

Meer informatie over de regeling kunt u hier vinden. 

Regeling bekostiging regionale procesbegeleider leerlingendaling verlengd

Ook in het schooljaar 2016-2017 is het voor scholen die te maken hebben met krimp mogelijk om bekostiging aan te vragen voor de inzet van regionale procesbegeleiders. Het doel van de regionale procesbegeleiders is ervoor te zorgen dat samenwerking tot stand komt tussen schoolbesturen en gemeenten in de regio om de gevolgen van dalende leerlingaantallen op te vangen en om te bevorderen dat er een meerjarig plan wordt opgesteld voor het toekomstbestendig maken van het onderwijsaanbod. Scholen kunnen de subsidie voor het aanstellen van de procesbegeleider leerlingendaling aanvragen op de website van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Voor aanvragen die scholen indienen voor 15 september 2016 is 1,2 miljoen euro beschikbaar. De aanvragen die tussen 14 september en 1 december 2016 worden ingediend is 2,4 miljoen euro beschikbaar. Meer informatie over de inhoud van de regeling vindt u hier.

Tweede ronde Impuls muziekonderwijs

Op 2 oktober 2016 gaat de regeling Impuls muziekonderwijs weer open. Met deze subsidieregeling kunnen scholen investeren in meer en beter muziekonderwijs op de basisschool. Dat de Impuls muziekonderwijs op grote belangstelling van de sector kan rekenen bleek eerder dit jaar uit de resultaten van de eerste aanvraagronde. 728 scholen vroegen toen de subsidie aan. Met de informatie op de website van het Fonds voor Cultuur Participatie kunt u zich alvast voorbereiden op de tweede aanvraagronde.

Btw-vrijstelling samenwerkingsverbanden passend onderwijs verlengd

In zijn Kamerbrief van 15 september 2015 heeft staatssecretaris Wiebes (Financiën) aangegeven dat de tijdelijke btw-vrijstelling voor activiteiten die voortvloeien uit het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband passend onderwijs ook na 1 augustus 2016 van kracht blijft. Bij de samenwerking is er sprake van twee verschillende instellingen waarvoor twee verschillende vrijstellingen met bijbehorende voorwaarden gelden. Voor wat betreft hun activiteiten richting schoolbesturen worden samenwerkingsverbanden aangewezen als sociaal culturele instelling. De activiteiten van schoolbesturen richting het samenwerkingsverband worden ondergebracht onder de onderwijsvrijstelling.

Meer informatie over de btw-vrijstelling voor samenwerkingsverbanden vindt u hier.

Subsidieregeling voor verduurzaming schoolgebouwen in de maak

In een gezond en duurzaam schoolgebouw leren kinderen beter, is er minder ziekteverzuim en zijn de exploitatielasten lager. Daarom bereidt de overheid een subsidieregeling voor die schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs helpt bij het verduurzamen van hun schoolgebouwen. Er is ruimte voor ongeveer 150 subsidieaanvragen voor het inschakelen van een extern adviseur. Het betreft cofinanciering, dus ook van de schoolbesturen zelf wordt een bijdrage gevraagd. De subsidie is naar verwachting in het najaar van 2016 beschikbaar.