Nieuws

Geld voor vakbonden en arbeidsmarktplatform zit vanaf 2018 in lumpsum

Het geld voor de arbeidsmarktmiddelen voor het primair onderwijs en voor de vakbondsfaciliteiten (Govak-middelen) is sinds dit jaar toegevoegd aan de lumpsum. Schoolbesturen zijn verplicht om dit geld af te dragen en hebben daarvoor een factuur ontvangen van de financiële dienstverlener APG. 

Tot nu toe betaalde het ministerie van OCW een subsidie aan de vakbonden en aan het arbeidsmarktplatform. In het kader van de decentralisatie van onderhandelingen over de primaire arbeidsvoorwaarden is in 2014 vastgelegd dat deze subsidie eveneens gedecentraliseerd zou worden. Het primair onderwijs volgt daarbij andere sectoren waarin dit al langer op deze manier is geregeld. Het gaat in totaal om 7,2 miljoen euro.

Kop-cao

In het decentralisatie-convenant van 2014 (waarin de decentralisatie van de primaire arbeidsvoorwaarden is geregeld) is vastgelegd dat de verplichting van schoolbesturen om deze middelen af te dragen wordt opgenomen in de cao. Met het afsluiten van een kop-cao is aan die verplichting voldaan. In het cao-akkoord van 2016 en in de CAO PO 2016-2017 is opgenomen dat voor deze bepalingen een kop-cao overeen wordt gekomen. Een kop-cao bevat afspraken voor langere tijd. De afspraken die nu zijn gemaakt, gelden in ieder geval voor 5 jaar.

De vakbonden/werknemersorganisaties besteden de door hen ontvangen bijdragen aan werkzaamheden ten behoeve van de sector. Dit zijn bijvoorbeeld ook kosten voor de vervanging van medewerkers die afwezig zijn in verband met vakbondswerkzaamheden. 

Uitbetalen en innen

Elk schoolbestuur ontvangt vanaf 1 januari 2018 een bedrag van 4,87 euro per leerling in de MI-bekostiging. Dit bedrag wordt per kwartaal geïnd door APG, de uitvoerder van het pensioenfonds. Schoolbesturen kunnen met vragen over de arbeidsmarktmiddelen en het geld voor de vakbondsfaciliteiten terecht bij de Helpdesk van de PO-Raad.