Nieuws

Is de bekostiging van het primair onderwijs voldoende voor goed onderwijs?

Schoolbesturen in het primair onderwijs maken zich zorgen over de toenemende discrepantie tussen de bekostiging en de kosten van het onderwijs. Hoe verhouden de kosten die een gemiddelde basisschool moet maken voor goed onderwijs zich tot het geld dat wordt ontvangen? De PO-Raad laat dit onderzoeken door SEO Economisch Onderzoek.

De bekostiging die scholen vanuit het Rijk ontvangen, moeten in relatie staan tot de eisen die aan scholen worden gesteld en de kosten die scholen maken om een goede onderwijskwaliteit te kunnen garanderen. Een te krappe bekostiging van het primair onderwijs leidt op termijn tot afnemende onderwijskwaliteit en slechter werkgeverschap. Scholen hebben daarbij niet alleen te maken met de formele wettelijke eisen, maar zien aanvullende afspraken op zich afkomen. Ze hebben te maken met hoge ambities vanuit het onderwijs zelf en hoge verwachtingen vanuit politiek en samenleving.

Kwalitatieve analyse

SEO onderzoekt de bekostiging van het primair onderwijs op basis van de Rijksbegroting en de jaarrekeningen van schoolbesturen. Het onderzoeksbureau analyseert vervolgens de jaarrekeningen van schoolbesturen om de gemaakte kosten in beeld te brengen. Tot slot kijken ze naar de verhouding tussen de gestelde eisen, de kosten die gemaakt (moeten) worden en de toereikendheid van de bekostiging vanuit het Rijk. Dit laatste doet SEO met een kwalitatieve analyse bij drie geselecteerde schoolbesturen. Op basis van deze analyse hoopt de PO-Raad een normatief beeld te krijgen van wat nodig is voor goed onderwijs in het primair onderwijs.

SEO Economisch Onderzoek is een onafhankelijk onderzoeksbureau. Het bureau is ontstaan vanuit de Economische Faculteit van de Universiteit van Amsterdam en is een van de oudste economische onderzoeksbureaus van Nederland.

De PO-Raad verwacht in april de rapportage van het onderzoek en wil deze gebruiken in een brede beleidsdiscussie over de toekomst van het primair onderwijs.