Nieuws

Kamer neemt moties onderwijshuisvesting aan

Gemeenten dienen een expliciet besluit te nemen over nieuwbouw, renovatie of vervanging over schoolgebouwen ouder dan 40 jaar, tenzij daar in het integraal huisvestingsplan (IHP) andere afspraken over zijn gemaakt. Ook het binnenklimaat op scholen moet beter en kennis op landelijk niveau zou gebundeld moeten worden, zodat schoolbesturen en gemeenten advies in kunnen winnen bij plannen voor onderhoud, renovatie en nieuwbouw. Op 26 april 2016 zijn deze moties door de Kamer aangenomen. Volgens de PO-Raad een stap in de goede richting, maar helaas nog geen wettelijke regeling voor renovatie. De staatssecretaris geeft aan na 1 oktober met een voorstel te komen wanneer de Raden en VNG geen gezamenlijk voorstel indienen.

De ingediende motie over integrale huisvestingsplannen voor 10 jaar of langer heeft helaas geen Kamermeerderheid behaald en is verworpen. De motie over het in kaart brengen van asbestrisico’s in scholen is aangehouden. De ingediende moties zijn in navolging van het debat over onderwijshuisvesting eerder deze maand. In aanloop naar dit debat hebben de PO-Raad en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hun zorgpunten per brief aan de Kamer geuit. 

Inmiddels hebben de VNG, VO-raad en PO-Raad een commissie gevormd. Deze commissie, bestaande uit bestuurders, heeft als taak met gezamenlijke oplossingen te komen voor de verschillende problemen op het terrein van onderwijshuisvesting.