Nieuws

Minister Slob: snel einde aan te grote reserves samenwerkingsverbanden

Samenwerkingsverbanden moeten een plan maken om bovenmatige reserves te besteden aan het realiseren van passend onderwijs voor leerlingen, kondigde minister Arie Slob (Onderwijs) gisteren aan tijdens de begrotingsbehandeling van het ministerie van OCW in de Tweede Kamer. Ook diende de PvdA een motie in om de nieuwe coronasneltest met voorrang voor het onderwijs in te zetten, hier heeft de PO-Raad voor gepleit.

Reserves samenwerkingsverbanden

Lukt het samenwerkingsverbanden het komende jaar niet om de hoge reserves doelmatig in te zetten? Dan gaat het ministerie van OCW het geld terugvorderen van samenwerkingsverbanden. Minister Slob is het met de Kamer eens: het moet afgelopen zijn met de flinke reserves die bij samenwerkingsverbanden op de plank liggen. Uit onderzoek van de Onderwijsinspectie blijkt dat 136 van de 150 samenwerkingsverbanden boven de nieuwe signaleringswaarde komen met hun reserves. ‘’De wijze waarop we ingrijpen vergt nog wat juridisch uitzoekwerk’’, zegt minister Slob in de Tweede Kamer. De verdere uitwerking van deze maatregel volgt dus nog. Naast de reserves van samenwerkingsverbanden, staan ook de reserves van schoolbesturen ter discussie, bleek al tijdens het debat vorige week over de toereikendheid en doelmatigheid van de onderwijsbekostiging. Alle politieke partijen willen meer grip krijgen op het geld dat naar onderwijs gaat.

De PO-Raad schreef eerder een brief aan samenwerkingsverbanden waarin ze hen vroeg het gesprek te voeren over de financiën en reserve. In de begroting van 2021 kan dan beleidsrijk toegewerkt worden naar een vermogen in lijn met de signaleringswaarde van de Onderwijsinspectie. Om samenwerkingsverbanden hierbij te helpen zijn een aantal tools beschikbaar via het Steunpunt Passend Onderwijs en samenwerkingsverbandenopdekaart.nl

Sneltest voor onderwijspersoneel

Tweede Kamerlid Kirsten van den Hul (PvdA) vroeg de minister in een motie de recent ontwikkelde sneltests ook beschikbaar te maken voor onderwijspersoneel. Minister Slob gaf aan dat het ministerie van Volksgezondheid momenteel onderzoekt of de snelle testen prioritair ingezet kunnen worden, daarover volgt later meer informatie. De voorrang voor de nieuwe sneltesten is noodzakelijk om de continuïteit van het onderwijs te kunnen waarborgen, schreven de PO-Raad en andere onderwijsorganisaties in een brief aan de Tweede Kamer.

Lerarenbeurs en zomerscholen

Het is nog onzeker of er meer geld beschikbaar komt voor de Lerarenbeurs. Minister Slob heeft de aangenomen motie hierover neergelegd bij minister Hoekstra (Financiën) zodat deze onderdeel kan zijn van de nog te maken afspraken over de Najaarsnota. Maar om de verwachtingen te managen geeft minister Slob aan dat het nog niet zeker is of het verzoek ook gehonoreerd wordt.

Op verzoek van Kamerlid Michel Rog (CDA) gaat minister Slob de zomerscholenregeling structureel inzetten. Met behulp van doelbekostiging kunnen achterstandsleerlingen worden geholpen door extra ondersteuning door bijvoorbeeld de inzet van huiswerkhulp en zomerscholen.

Over de begroting, ingediende moties en amendementen wordt begin december gestemd. De PO-Raad houd je via de website op de hoogte.