Nieuws

Modernisering huisvestingsstelsel nodig om klimaatdoelstellingen te halen

De PO-Raad, VO-raad en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben in januari 2017 afgesproken om het huisvestingstelsel te moderniseren. Vanuit deze gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeenten en schoolbesturen wordt ingezet op renovatie, nuancering van het investeringsverbod én de invoering van een Integraal Huisvestings Plan (IHP).

De realisatie van al deze plannen is, volgens de PO-Raad, uitermate belangrijk bij de uitvoering van de klimaatakkoorden. Sterker nog, ze zijn een absolute voorwaarde om de klimaatdoelstellingen te helpen slagen. Tegelijkertijd zijn deze plannen ‘slechts’ het begin, want er zijn veel meer aanpassingen nodig om het huidige huisvestingstelsel te kunnen moderniseren.

Het doel van de modernisering is het verbeteren van de kwaliteit van de onderwijshuisvesting en daarmee de kwaliteit van het onderwijs. Hiertoe hebben de drie organisaties een akkoord getekend. Middels een subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) zijn deze plannen verder uitgewerkt. De voorstellen worden momenteel door het ministerie van OCW bestudeerd.

Wel moesten de drie partijen nog hun goedkeuring aan de plannen geven en dat bleek meer tijd te kosten dan vooraf ingeschat werd. De sectorraden hebben de plannen inmiddels goedgekeurd, en ook de VNG neemt hierover binnenkort een besluit. Denk hierbij aan het vernieuwen van handreikingen, modellen, scholing en een aangepaste of nieuwe modelverordening moeten worden gemaakt. En dat is nog los van de inzet, overtuiging en realiteitszin van alle partijen.

En natuurlijk speelt geld ook een belangrijke kwestie bij het realiseren van al deze plannen, want het is, volgens de PO-Raad, een illusie om te veronderstellen dat de omvangrijke energietransitie zonder extra investeringen kan.