Nieuws

Nieuwe bekostigingsbedragen 2018-2019 gepubliceerd

De nieuwe bedragen voor de personele bekostiging voor het primair onderwijs 2018-2019 zijn gepubliceerd. De gemiddelde personeelslast (GPL) van leraren wordt 2,987% hoger dan de definitieve bedragen voor leraren in 2017-2018. Voor schoolleiders en ondersteuners gaat het om een verhoging van 1,488% ten opzichte van de definitieve bedragen voor 2017-2018.

De minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs heeft  de Tweede regeling bekostiging personeel primair onderwijs 2018-2019 gepubliceerd. In deze bedragen is de bijdrage van het kabinet voor de ontwikkeling van lonen, pensioen en overige sociale werkgeverslasten volgens de vaste referentiesystematiek meegenomen en het extra geld dat in het regeerakkoord was gereserveerd voor de verbetering van de beloning van leraren in het primair onderwijs.

Ten opzichte van de eerdere berekening van de gemiddelde personeelslast voor 2018-2019 van maart 2018 is het bedrag voor leraren toegenomen met 7,213%. Voor schoolleiders en ondersteuners is de gemiddelde personeelslast ten opzichte van die eerdere berekening verhoogd met 3,207%.

Meerjarenbegroting

De verhoging is niet gering maar dat geldt ook voor de uitgaven als gevolg van de nieuwe cao voor het primair onderwijs. De salarissen zijn daarin flink toegenomen en schoolbesturen hebben te maken met de effecten van de extra uitkering in oktober: € 750 voor iedereen en 42% extra maandsalaris voor de leraren. De vele veranderingen zijn lastig te concretiseren voor veel schoolbesturen. In de toolbox Meerjarenbegroting vinden zij instrumenten voor de meerjarenbegrotingen voor 2019.

In dat kader is het van belang te wijzen op een belangrijke verandering bij het werken met de meerjarenbegrotingen. De opslag voor de werkgever van de loonkosten ten opzichte van het maandsalaris werd tot nu toe stabiel geacht, maar daar kan nu niet meer vanuit worden gegaan. In de nieuwe cao zijn diverse toelagen ondergebracht in de maandsalarissen. Ook is er sprake van andere veranderingen die beschreven staan in een artikel op de website van de PO-Raad: Berekening werkgeverslasten aangepast voor meerjarenbegroting. Daarin wordt ook een link gelegd naar het instrument waarmee die opslag berekend kan worden. Op deze wijze is het mogelijk een correcte begroting te maken voor 2019 en duidelijkheid te verkrijgen over de bekostiging door het Rijk en de uitgaven in dat jaar.

Materiële bekostiging

Tegelijkertijd is nu ook bekend met welk percentage de materiële bekostiging (MI of Londo-bekostiging) wordt verhoogd in 2019. Dat blijkt 1,50% te zijn. De officiële publicatie moet nog volgen maar dit percentage is zeker. Ook deze verhoging is in de meerjarenbegrotingen verwerkt.