Nieuws

Personele bekostiging PO 2015-2016 aangepast

De regeling personele bekostiging voor het schooljaar 2015-2016 is onlangs aangepast. De aanpassingen ten opzichte van de regeling personele bekostiging van 2015-2016 van d.d. 27 maart 2015, hebben betrekking op een tweetal ontwikkelingen: de indexatie van de personele bekostiging 2015 en het loonruimteakkoord 2015.

Indexatie personele bekostiging 2015

De kabinetsbijdrage voor de gestegen arbeidskosten 2015 is op grond van de referentiesystematiek vastgesteld op 0,44%. Deze indexatie voor 2015 was al verwerkt in de bekostiging 2014-2015 voor de eerste 7 maanden van 2015. Nu is deze in de aangepaste regeling personele bekostiging ook verwerkt voor de laatste 5 maanden van 2015.

Loonruimteakkoord

Op 10 juli 2015 sloot de minister van BZK, samen met andere sectorwerkgevers in overheid en onderwijs, een akkoord over de loonruimte voor 2015 en 2016. Hierbij zijn afspraken gemaakt over een loonsverhoging van in totaal 5,05% (zie onderstaand schema): de afspraak is dat de overheid extra ruimte beschikbaar stelt (2,96%) en dat de pensioenpremie verlaagd wordt (1,94%). Daarnaast moeten schoolbesturen vooralsnog zelf 0,18% bijdragen. De PO-Raad is in overleg met OCW om dit te compenseren. 

Tegenover de onzekerheid over die 0.18% in de financiering van het loonruimteakkoord staat wel enig goed nieuws over PF-premie. Eerder berichtte VF en PF al dat tijdelijk – voor de tweede helft van 2015 – een lagere premie wordt geheven. Inmiddels is bekend dat voor PF geldt dat de premie per 1 januari 2015 niet terug omhoog zal gaan naar 5%. Hij blijft 3,75% en zal halverwege 2016 stijgen naar 4,00%. De positieve ontwikkeling die leidde tot de premiedaling midden 2015 zet zich door en het bestuur PF ziet daardoor de mogelijkheid voor een stabieler premiebeeld.

Figuur 1. Overzicht kosten en dekking. Klik op de figuur om deze te vergroten.

De aanvullende kabinetsbijdrage 2015 van 1% structureel, is met terugwerkende kracht per 1 januari 2015 verwerkt in de onlangs aangepaste regeling bekostiging personeel 2015-2016. Uitgaande van het betaalritme van OCW, leidt dit tot een ophoging van de personele bekostiging 2015-2016 van 2,89%.

Met het loonruimteakkoord is ook de kabinetsbijdrage voor gestegen arbeidskosten voor het kalenderjaar 2016 vastgesteld. Op basis van een schatting van de referentiesystematiek 2016 is deze bepaald op 2,04%, te weten: 1,6% voor contractloonontwikkeling, 0,36% voor pensioenontwikkeling en 0,09% vergoeding overige sociale werkgeverslasten. Vanaf 1 januari 2016 zou de structurele ophoging van de personele bekostiging in totaal dus 3,04% moeten bedragen: 1% aanvullende kabinetsbijdrage per 2015 plus bovenstaande 2,04%. Het verschil van structureel 0,15% (3,04% minus 2,89%) per 1 januari 2016 zal pas in de loop van 2016 worden verwerkt in de regeling personele bekostiging.

De gepresenteerde 0,8% structureel als gevolg van de gewijzigde pensioenafspraken en -premies per 1 januari 2015 (Witteveen II) is voor 2015 uitgekeerd via de eenmalige extra uitkering van 328 euro (naar rato van de betrekkingsomvang) op de dag van de leerkracht.

Op grond van de investeringsafspraken in het kader van het NOA en het begrotingsakkoord 2014 (Herfstakkoord) zal in 2016 een budget van 23 miljoen euro worden toegevoegd aan de prestatiebox (in 2015 stond hiervoor een bedrag van €128 mln. gereserveerd en in 2016 een bedrag van €151 mln.). Voor 2015-2016 zou dit neerkomen op een bedrag van circa 13 miljoen euro (ca. € 8 per leerling). De oploop voor 2016 van de prestatiebox wordt echter niet verwerkt in de regeling bekostiging personeel van 2015-2016 maar in die van 2016-217. Door een aangepast betaalritme wordt dan in 2016 in totaal € 151 miljoen uitbetaald.

Rekenmodellen worden aangepast

De instrumenten in de toolbox financiën zullen op korte termijn worden aangepast. Voor uw begroting kunt u vooralsnog rekening houden met het feit dat de salarissen per 1 september 2015 worden verhoogd met 1,25% en met de eenmalige bijdrage van €500 (naar rato van de betrekkingsomvang) per september 2015.

Ter ondersteuning bij het maken van de begroting, zal daarnaast op korte termijn ook het indicatieve overzicht van bekostigingsmutaties zoals deze voor de komende jaren op macroniveau verwacht worden overzicht worden aangepast.