Nieuws

Regeling personele bekostiging 2016-2017 bekend

De nieuwe regeling bekostiging personeel PO voor het schooljaar 2016-2017 is gepubliceerd. De Gemiddelde Personele Last (GPL) voor het onderwijzend personeel, en daarmee ook het budget voor personeels- en arbeidsmarktbeleid, is verhoogd met 0,228 procent. Daarnaast is het bedrag van de prestatiebox fors toegenomen.

Prijsaanpassingen

De prijsaanpassingen ten opzichte van de laatst aangepaste regeling personele bekostiging 2015/2016 (d.d. 15 oktober 2015) zijn:

  1. Het resterende functiemixbudget voor het kalenderjaar 2016 is nu verdisconteerd in de regeling bekostiging (circa € 6 miljoen.). In totaal is nu ca. €350  miljoen toegevoegd aan de lumpsum  in het kader van het actieplan leerkracht.
  2. In de regeling bekostiging was voor 2016 al 2,89 procent toegevoegd aan de personele bekostiging in het kader van het loonruimteakkoord. Vanaf 1 januari 2016 zou de ophoging in totaal 3,04 procent moeten bedragen: 1 procent aanvullende kabinetsbijdrage per 2015 plus de uitkomst van de reeds vastgestelde uitkomst van het referentiemodel 2016 à 2,04 procent. Het verschil van 0,15 procent per 1 januari 2016 is nu ook verwerkt in de regeling bekostiging 2016-2017.
  3. Conform de afspraken in het bestuursakkoord  is het bedrag dat per schooljaar  2016/2017 beschikbaar wordt gesteld via de prestatiebox, opgehoogd met € 47 per leerling tot een bedrag van bijna € 129 per leerling. 

In deze regeling bekostiging 2016-2017 is nog niet de compensatie verwerkt voor de stijging van de ABP-premiestijging van 1 procent per 1 april 2016.

Hier vindt u de regeling bekostiging 2016/2017 en hier een aangepast indicatief overzicht van bekostigingsmutaties zoals deze voor de komende jaren verwacht worden.

regeling bekostiging personeel 2016-2017
1.39 MB
ontwikkelingen bekostiging primair onderwijs
283.25 KB