Nieuws

Regeling personele bekostiging PO 2017-2018 bekend

De nieuwe regeling bekostiging personeel PO voor het schooljaar 2017-2018 is gepubliceerd. De GPL voor het onderwijzend personeel, en daarmee ook het budget voor personeels- en arbeidsmarktbeleid, is verhoogd met 2,506%. Daarnaast is het bedrag van de prestatiebox toegenomen. Onderstaand een toelichting op de prijsaanpassingen ten opzichte van de laatst aangepaste regeling personele bekostiging 2016/2017 (oktober 2016).

  1. De grootste prijsaanpassing is het gevolg van de kabinetsbijdrage 2017. Deze is eerder dan andere jaren vastgesteld, vanwege de belofte van het kabinet om de pensioenpremiestijging te compenseren. De kabinetsbijdrage is hierdoor op zo’n wijze door het kabinet verhoogd, dat zowel de pensioenpremie verhoging per 1-1-2017, als de in de CAO PO aangegane verplichtingen betreffende de eenmalige uitkering van €500 per 1 april 2017 gefinancierd worden.
    De kabinetsbijdrage 2017 heeft ook effect op de personele bekostiging 2016/2017 (eerste zeven maanden 2017). De beschikking waarin de effecten van de kabinetsbijdrage 2017 voor het schooljaar 2016/2017 zijn verwerkt, zal naar verwachting in september/ oktober 2017 worden verzonden.
  2. Het resterende (5/12e deel) functiemixbudget voor het kalenderjaar 2017 is nu verdisconteerd in de regeling bekostiging, evenals 7/12e deel van het budget dat hiervoor beschikbaar is gesteld voor het kalenderjaar 2018.
  3. In de regeling bekostiging 2016/2017 was een eenmalige compensatie opgenomen in het kader van de per 1 april 2016 gestegen herstelpremie ABP. Deze eenmalige compensatie voor 2016-2017 is nu uit de deze regeling bekostiging gehaald
  4. Conform de afspraken in het bestuursakkoord is het bedrag dat per schooljaar 2017/2018 beschikbaar wordt gesteld via de prestatiebox, opgehoogd met ca. €38 per leerling tot een bedrag van bijna €166,50 per leerling. 

De volledige nieuwe regeling bekostiging 2017/2018 is te vinden op de website van de Rijksoverheid. Het aangepaste indicatieve overzicht van bekostigingsmutaties zoals deze voor de komende jaren verwacht worden, is te downloaden in de Toolbox Financien.