Nieuws

Regeling personele bekostiging primair onderwijs 2018-2019 gepubliceerd

De regeling bekostiging personeel primair onderwijs voor het schooljaar 2018-2019 is door OCW gepubliceerd. De personele bekostiging, inclusief bekostiging voor personeels- en arbeidsmarktbeleid (P&A-bekostiging), is opgehoogd met 0,191%. Daarnaast is de P&A- bekostiging aangepast als gevolg van extra budgetten die beschikbaar zijn gekomen met het regeerakkoord 2017 en is het bedrag van de prestatiebox opgehoogd.

De ophoging van 0,191% ten opzichte van de laatst aangepaste regeling personele bekostiging 2017/2018 (oktober 2017), is het gevolg van de oploop uit het actieplan leerkracht. Het jaar 2019 is het laatste jaar dat er vanuit het actieplan leerkracht extra geld wordt toegevoegd, en daarvan is nu de eerste 7 maanden verwerkt. Het laatste deel wordt toegevoegd aan de personele bekostiging 2019/2020. 

In de P&A-bekostiging is het bedrag per leerling opgehoogd met €155,55 voor de aanpak van werkdruk. De afspraken rondom het werkdrukakkoord voorzien er in dat na een tussenevaluatie en politieke besluitvorming in 2020, het budget voor aanpak werkdruk per 1 augustus 2021 structureel toeneemt van €237 miljoen tot €430 miljoen. Hiermee stijgt het bedrag per leerling vanaf het schooljaar 2021/2022 naar ongeveer €285 per leerling. In de toolbox is een model opgenomen, die het budget berekend dat op schoolniveau wordt ontvangen voor de aanpak werkdruk in het schooljaar 2018/2019 en tevens gehanteerd kan worden bij het opstellen van het bestedingsplan (zie: Model extra middelen aanpak werkdruk 2018/2019)

In de regeling bekostiging personeel zit zowel een kleinescholentoeslag (bij minder dan 145 leerlingen) in de aanvullende (personele) bekostiging (artikel 3), als in de P&A-bekostiging (artikel 6). Het budget voor kleine scholen dat via de P&A-bekostiging wordt verstrekt is verhoogd en kan worden vastgesteld door per school het vaste bedrag van €40.219,29 te verminderen met een bedrag van €277,42 per leerling. Door deze systematiek wordt de kleinescholentoeslag hoger, naarmate de school kleiner wordt. Landelijk komt dit bedrag, conform het regeerakkoord, uit op een verhoging van €20 miljoen. Onderstaand een overzicht van hoeveel de kleinescholentoeslag toeneemt bij verschillende leerlingaantallen.

  17/18 18/19 Verschil
60 € 7.239,68 € 23.574,09 € 16.334,41
80 € 5.535,68 € 18.025,69 € 12.490,01
100 € 3.831,68 € 12.477,29 € 8.645,61
120 € 2.127,68 € 6.928,89 € 4.801,21
140 € 423,68 € 1.380,49 € 956,81

Conform de afspraken in het bestuursakkoord 2014 is het bedrag dat per schooljaar 2018/2019 beschikbaar wordt gesteld via de prestatiebox, opgehoogd met ongeveer €10 per leerling tot een bedrag van €180,07 per leerling. 

Wat nog niet is meegenomen in deze regeling, is de indexering van de personele bekostiging op grond van de referentiesystematiek 2018. Deze indexatie is voor 5/12 van toepassing op het schooljaar 2018/2019 (en van 7/12 van toepassing op de regeling personele bekostiging voor het schooljaar 2017/2018) Naar verwachting wordt de indexatie voor 2017/2018 en 2018/2019 respectievelijk in september en oktober verwerkt in de regeling personele bekostiging.