Nieuws

Vraag voor 1 oktober aan: bijzondere bekostiging voor vso met uitstroomprofiel vervolgonderwijs

Schoolbesturen in het voortgezet speciaal onderwijs die het uitstroomprofiel vervolgonderwijs aanbieden, kunnen een beroep doen op bijzondere bekostiging voor hun leraren. De aanvraag voor dit schooljaar dient uiterlijk op 1 oktober 2020 te zijn ingediend. De PO-Raad en de vakbonden maken zo snel mogelijk een afspraak over de besteding van het geld.

Met het convenant aanpak lerarentekort van 1 november 2019, heeft het kabinet structureel geld vrijgemaakt voor de beloning van leraren die lesgeven in het voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen met het uitstroomprofiel vervolgonderwijs. De PO-Raad en LECSO hebben zich hier hard voor gemaakt om het salarisverschil tussen de vso-leraren die werken met leerlingen met uitstroomprofiel vervolgonderwijs en hun collega’s die het vergelijkbare werk doen in het reguliere voortgezet onderwijs, te kunnen verminderen.

Vanaf het schooljaar 2020-2021 is structureel 16,5 miljoen euro per schooljaar beschikbaar. Momenteel werken de sociale partners met een aantal betrokkenen aan een beloningsafspraak voor de betreffende leraren. De verwachting is dat deze afspraak voor het eind van 2020 wordt gemaakt en de beloning voor leraren in 2020 met terugwerkende kracht tot 1 augustus kan worden uitgekeerd. Een schoolbestuur dient echter uiterlijk 1 oktober aanstaande de bijzondere bekostiging voor de financiering van de beloningsafspraak voor dit schooljaar aan te vragen.

Je dient de bijzondere bekostiging aan te vragen via de website van DUO. Het bevoegd gezag van een school voor voortgezet speciaal onderwijs kan dit doen als er op 1 oktober 2019 ten minste 7 leerlingen in het uitstroomprofiel vervolgonderwijs stonden ingeschreven. De volledige regeling en toelichting hierop is onlangs gepubliceerd en hier te vinden. Aanvragen die na 1 oktober 2020 door DUO zijn ontvangen, worden afgewezen.

Ten behoeve van een spoedige en laagdrempelige aanvraag is het aantal leerlingen waarvoor bijzondere bekostiging kan worden ontvangen, reeds door DUO vanuit de BRON-registraties aangegeven op het aanvraagformulier. Als je vragen hebt over het aantal leerlingen op het formulier, kun je contact opnemen met het Informatiecentrum onderwijs van DUO.

PO-Raad en LECSO zijn blij met het extra geld voor het voortgezet speciaal onderwijs, maar weten dat hiermee niet alle wensen gerealiseerd kunnen worden. Het uitgangspunt voor de organisaties blijft dat gelijkwaardig werk zoveel mogelijk gelijk beloond dient te worden.

Is 16,5 miljoen euro voldoende om de salarissen in het vso gelijk te trekken aan de salarissen in het vo?

16,5 miljoen euro is niet voldoende om de beloning in het voortgezet speciaal onderwijs gelijk te trekken met de beloning in het voortgezet onderwijs. Dit bedrag was echter het hoogst haalbare. Daarbij is het geld door het kabinet specifiek beschikbaar gesteld voor de leraren uit het voortgezet speciaal onderwijs die werken met leerlingen met uitstroomprofiel vervolgonderwijs.

De PO-Raad blijft lobbyen voor de gelijkschakeling van de beloning tussen leraren in het voortgezet speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs, zoals de sectororganisatie dat doet voor het gehele primair onderwijs. De organisaties zien de middelen uit het convenant als een eerste stap op die weg. Via de regeling bijzondere bekostiging komen de middelen uit het convenant toe aan die scholen die onderwijs aanbieden aan leerlingen met het uitstroomprofiel vervolgonderwijs. Dit maakt een beloningsafspraak mogelijk die in de lijn ligt van het convenant. Hoe deze beloningsafspraak precies vorm zal krijgen, wordt momenteel verder uitgewerkt door de sociale partners in nauwe samenspraak met het veld.  

Waarom bijzondere bekostiging met een aparte aanvraag?

De bekostigingssystematiek van OCW is ingericht om alle scholen in reguliere bekostiging te voorzien, waardoor financiering van een specifieke doelgroep niet mogelijk is. Daarom heeft het ministerie de regeling ‘Bijzondere bekostiging voor de beloning van leraren die les geven op een school waar voortgezet speciaal onderwijs wordt verzorgd met het uitstroomprofiel vervolgonderwijs’ geformuleerd. Kern van deze regeling is dat er gekozen wordt voor een werkwijze die het beste te vergelijken is met de EMB-regeling: ieder jaar kan een vso-schoolbestuur die haar leerlingen het uitstroomprofiel vervolgonderwijs biedt, een aanvraag voor extra bekostiging indienen. Het bedrag dat een bestuur ontvangt, ter dekking van de nog te maken beloningsafspraak voor leraren, wordt gebaseerd op het aantal leerlingen dat daadwerkelijk in dit uitstroomprofiel geplaatst is. 

Waar kan ik de bijzondere bekostiging aanvragen?

Je kunt de bijzondere bekostiging via de website van DUO aanvragen.

Wat gebeurt er met het geld als je de bijzondere bekostiging niet aanvraagt?

Als je niet uiterlijk 1 oktober de bijzondere bekostiging aanvraagt, krijg je geen geld. Je bent dan echter nog wel gehouden aan de nog te maken beloningsafspraak tussen de PO-Raad en de vakbonden. Je hebt dan dus wel de kosten, maar niet de bekostiging.

Waarom heb ik maar een maand om de bijzondere bekostiging aan te vragen?

DUO heeft tijd nodig om het geld voor het eind van het jaar bij de betreffende schoolbesturen te krijgen. De aanvraag moet daarom jaarlijks uiterlijk 1 oktober worden ingediend op basis van de leerlingtelling van een jaar eerder (t-1).

Daarnaast was er veel overleg nodig tussen het ministerie, het voortgezet speciaal onderwijs, de vakbonden, PO-Raad en LECSO om tot een acceptabele en werkbare regeling bijzondere bekostiging te komen. De regeling voorziet in een bekostiging die een beloningsafpraak in lijn met het convenant mogelijk maakt. De publicatie van deze regeling bijzondere bekostiging kon helaas niet eerder in 2020. De middelen zijn echter structureel, in volgende jaren is er ruimer de gelegenheid om een aanvraag in te dienen.

Het aantal leerlingen op het formulier van DUO klopt niet. Wat nu?

Als je vragen hebt over het aantal leerlingen op het formulier, neem dan contact op met het Informatiecentrum onderwijs van DUO.