Nieuws

Vrijwillige ouderbijdrage blijft stabiel

De vrijwillige bijdrage die de meeste scholen in het primair onderwijs (po) vragen aan ouders, is sinds 2014 vrijwel gelijk gebleven. Gemiddeld wordt ouders om een eigen bijdrage gevraagd van 57 euro, zo blijkt uit de Schoolkostenmonitor die onderwijsministers Arie Slob en Ingrid van Engelshoven dinsdag aan de Tweede Kamer stuurden. Ter vergelijking: in het voortgezet onderwijs ligt de gemiddelde vrijwillige ouderbijdrage tussen de 80 en 100 euro per jaar, afhankelijk van het schooltype.

Een op de vijf po-scholen vroeg dit schooljaar een relatief lage bijdrage van maximaal 11 euro, terwijl 2 procent een bijdrage vroeg van meer dan 227 euro, schrijven de bewindslieden. Tegelijkertijd is een op de tien ouders helemaal niet om een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Hoewel het om een vrijwillige bijdrage gaat, voelen veel ouders zich toch verplicht om deze bijdrage te betalen, zo blijkt verder uit de monitor. Een op de tien ouders geeft daarnaast aan dat leerlingen wel eens worden buitengesloten van activiteiten omdat de vrijwillige ouderbijdrage niet is betaald.

Richtlijn vrijwillige ouderbijdrage

De PO-Raad vindt dat geen enkel kind mag worden uitgesloten van activiteiten die de school organiseert, ook al betalen zijn ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet. Dat is het uitgangspunt van een nieuwe richtlijn die de PO-Raad afgelopen november met Ouders & Onderwijs, de belangenvereniging van ouders, heeft afgesproken. Omdat deze richtlijn halverwege het schooljaar van kracht werd, is het effect hiervan nog niet meegenomen in de cijfers.

Volgens de wet moeten alle leerlingen altijd kunnen meedoen aan zaken die verplicht zijn binnen het lesprogramma. Voor extra activiteiten die de school organiseert, zoals bijvoorbeeld schoolreisjes, geldt die regel niet. In de praktijk komt het daardoor wel eens voor dat een kind niet mee mag doen aan zo’n activiteit als zijn ouder(s) hiervoor geen ouderbijdrage hebben betaald.

De nieuwe richtlijn moet hieraan een einde maken. De PO-Raad en haar leden vinden het namelijk onverteerbaar als de portemonnee van de ouders bepaalt of een kind mag meedoen aan schoolreisjes of andere extra activiteiten.

In de richtlijn wordt verder nog eens benadrukt dat een ouderbijdrage altijd vrijwillig moet zijn. Scholen moeten ouders van leerlingen hierover duidelijk informeren. Daarnaast moet de Medezeggenschapsraad (MR) altijd instemmen met de hoogte van vrijwillige ouderbijdrage. Dat geldt ook voor alle andere vormen van financiële bijdragen van ouders. De PO-Raad neemt de richtlijn op termijn op de Code Goed Bestuur.