Nieuws

Berekening groeiregeling swv voor (v)so 1 februari 2016

Samenwerkingsverbanden zijn wettelijk verplicht de ondersteuningsbekostiging te betalen voor leerlingen die tussen de telling van 1 oktober T-1 en 1 februari daaropvolgend zijn ingeschreven in het (v)so. De wijze waarop dit dient plaats te vinden is een complexe zaak. In de groeiregeling voor het (v)so is het aantal nieuwe leerlingen dat door het samenwerkingsverband is verwezen en ingeschreven in het speciaal onderwijs in de periode vanaf 1 oktober tot en met 1 februari daaropvolgend het uitgangspunt, evenals het aantal leerlingen dat uitgeschreven is uit het speciaal onderwijs. Leerlingen die van de ene SO-school naar de andere SO-school zijn gegaan tellen in dit verband niet als nieuwe leerlingen.

Medio mei 2016 heeft DUO via kijkglas-3 inzicht gegeven in deze ontwikkelingen in de leerlingaantallen. Opnieuw is in samenwerking met OCW een model ontwikkeld waarmee aan de hand van de gegevens vanuit kijkglas-3, de groeibekostiging automatisch wordt berekend. Zowel voor het samenwerkingsverband als de (v)so-school. Hiervoor hoeft alleen het brinnummer van het samenwerkingsverband / de (v)so-school in het model ingevoerd te worden en moet aangegeven worden of binnen het samenwerkingsverband is afgesproken of ook de basisbekostiging personeel en/of de materiële bekostiging in de berekening van de groeiregeling moet worden meegenomen.

In de Toolbox Financiën vindt u beide modellen inclusief een uitgebreide toelichting op de groeiregeling in het (v)so.