Nieuws

Groot onderhoud mag niet meer via staat van baten en lasten verlopen

Schoolbesturen die voorheen de lasten van groot onderhoud rechtstreeks via de staat van baten en lasten lieten verlopen, mogen dat in het jaarverslag over 2019 niet meer doen. Zij moeten direct kiezen voor ofwel de componentenbenadering (activeren en afschrijven) ofwel voor een onderhoudsvoorziening op de wijze die de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs voorstaat.

In eerdere berichtgeving hadden we al aangekondigd dat schoolbesturen in 2020 de voorziening groot onderhoud op eenzelfde wijze mogen opbouwen zoals zij dat ook in de voorgaande periode hebben gedaan. Dit is onlangs formeel bekrachtigd in de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs. Deze overgangsregeling geldt echter niet voor de schoolbesturen die de lasten rechtstreeks via de staat van baten en lasten lieten verlopen. Voor zover zij dit al niet gedaan hebben, is het van belang dat zij hierover contact opnemen met hun controlerend accountant om te bespreken op welke wijze zij het groot onderhoud gaan verwerken in de jaarcijfers 2019.

De PO-Raad wil graag met deze schoolbesturen in contact komen. Indien je tot en met 2018 het onderhoud via de staat van baten en lasten liet verlopen, kun je contact opnemen met Reinier Goedhart. De PO-Raad biedt extra ondersteuning bij de keuze. Daarbij houdt de PO-Raad onder andere rekening met wat besproken wordt in de werkgroep verwerking groot onderhoud. Deze werkgroep komt voor de zomervakantie met een voorstel voor de manier waarop de voorziening groot onderhoud in de toekomst moeten worden opgebouwd.