Download

Handreiking Verantwoording Nationaal Programma Onderwijs

Deze handreiking legt je uit hoe je de NPO-middelen kunt verantwoorden in het jaarverslag en XBRL. Ook krijg je suggesties voor de inrichting van de administratie. 

Geen accountantscontrole of terugvordering

De NPO-bekostiging wordt aangemerkt als normale lumpsumbekostiging. De verantwoording vindt dus plaats op grond van de reguliere verslaggevingsregels. Dit betekent kort en goed dat er géén sprake is van een specifieke (accountants)controle op het toerekenen van kosten aan deze extra bekostiging. En dat er géén sprake zal zijn van een terugvordering van niet bestede NPO-middelen.

Verantwoording NPO-middelen op orde

Wel moeten schoolorganisaties zich verantwoorden over de besteding van deze middelen in het bestuursverslag en via XBRL. Maar het is sowieso van belang de NPO-middelen te kunnen volgen, omdat je daar zicht op wilt hebben en het gesprek wilt kunnen voren over bijvoorbeeld nog niet bestede middelen. 

De handreiking legt je uit hoe je de besteding van NPO-middelen verantwoordt in het jaarverslag en XBRL. Ook doen we suggesties voor de inrichting van de administratie. Zo adviseert de PO-Raad scholen om voor de op balansdatum nog niet bestede NPO-middelen een bestemmingsreserve te vormen.