Nieuws

Publiceren jaarverslag nu bij wet verplicht

Door een wijziging van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs is het vanaf heden verplicht dat schoolbesturen hun jaarverslag actief openbaar maken. Onder voormalig Staatssecretaris Sander Dekker is de wet die dit regelt aangepast.  

De PO-Raad staat achter deze wetwijziging. In de Code Goed Bestuur waren al afspraken opgenomen over het actief publiceren van jaarverslagen. Helaas bleek dat in praktijk nog niet alle besturen dat jaarlijks doen. De Monitorcommissie van OCW, die in de gaten houdt hoe de professionalisering van het bestuur zich in het primair onderwijs ontwikkelt, constateerde eerder dit jaar dat een kwart van alle besturen in het primair onderwijs het jaarverslag niet publiceren. Met de wetswijziging heeft de inspectie nu een juridische basis op basis waarvan zij haar toezichthoudende taken kan blijven uitoefenen. Concreet betekent dit dat de inspectie boetes uit kan delen als organisatie zich niet aan de wettelijke openbaring houden. 

Format bestuursverslag 

Om schoolbesturen en scholen te ondersteunen bij het maken van een jaarverslag, ontwikkelde de PO-Raad een handig format. Dit Format Bestuursverslag helpt bij het schrijven van een kort en bondig verslag dat de doelen en ambities van de organisatie evalueert en ondersteunt in de horizontale en verticale verantwoording. Nieuw dit jaar: een handig, opgemaakt, invulbaar Word-formulier. 

Voorbij het verplichte nummer 

Het bestuursverslag is een logisch middel om informatie over financiën en beleid te verzamelen en te structuren. Het schoolbestuur deelt het verslag met stakeholders om zich te verantwoorden en om het gesprek over het gevoerde beleid te voeren. Idealiter is de informatie in het verslag ook bruikbaar om een breder beeld van de sector te verkrijgen. Met die doelen is door een werkgroep van schoolbesturen en controllers een format met een werkbare en overzichtelijke structuur ontwikkeld, dat (mits goed ingevuld) aan alle wettelijke vereisten voldoet.  

Je vind het Format Bestuursverslag in de toolbox.  

 

 

Vergaderende mensen