Nieuws

Wat zijn de gevolgen van de coronacrisis voor het jaarverslag 2019?

Schoolbesturen moeten in het jaarverslag 2019 een toelichting geven op de mogelijke (financiële) effecten van de coronacrisis. Accountantskantoren hebben in een overleg met de PO-Raad bevestigd dat schoolbesturen zich conform jaarverslaggevingsvoorschriften hierover moeten verantwoorden.

De PO-Raad adviseert schoolbesturen om in de jaarrekening bij het onderdeel ‘gebeurtenissen na balansdatum’ en in het bestuursverslag bij het onderdeel ‘continuïteitsparagraaf’ kort toe te lichten welke mogelijke risico’s de coronacrisis kan hebben op de continuïteit / toekomstige exploitatie van het schoolbestuur. In het format bestuursverslag van de PO-Raad kan deze toelichting worden opgenomen bij onderdeel 3.2 (Wat zijn de belangrijkste toekomstige ontwikkelingen in de meerjarenbegroting?). Voor nadere vragen hierover kunnen schoolbesturen contact opnemen met hun accountant.

Mogelijk kunnen accountantskantoren er ook toe besluiten om via een zogenoemde paragraaf ter benadrukking in de controleverklaring, de aandacht van de lezer van het jaarverslag te vestigen op de mogelijke consequenties van corona voor de continuïteit van het schoolbestuur in 2019.

Indieningsdatum jaarverslag

De PO-Raad overlegt met ministerie van OCW, Inspectie, accountants en administratiekantoren ook over de mogelijke situatie dat het jaarverslag 2019 niet voor 1 juli 2020 kan worden ingediend. Het is niet ondenkbaar dat deze datum voor een substantieel aantal schoolbesturen niet gehaald gaat worden. Controles kosten immers meer tijd door het werken op afstand en sommige informatie is niet tot lastig digitaal uit te wisselen tussen schoolbesturen en accountants. Accountants kunnen of mogen op dit moment echter in veel gevallen niet fysiek een bestuurskantoor bezoeken. Uitgangspunt voor de PO-Raad is dat schoolbesturen op geen enkele manier negatieve gevolgen mogen ondervinden van het eventueel niet halen van de deadline van 1 juli. Wij komen hierop terug als hierover iets concreets te melden is.

Downloads

372.92 kB