Nieuws

Wijzigingen in Onderwijsaccountantsprotocol 2016 op een rij

De Inspectie van het Onderwijs heeft het Onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2016 gepubliceerd. In dit bericht vindt u een overzicht van de belangrijkste wijzigingen voor de komende accountantscontrole.

  • De Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016 is per 1 juli 2016 ingegaan en verwerkt in het Onderwijsaccountantsprotocol. De controleactiviteiten van de accountant zijn in dit kader gericht op de verantwoording in het bestuursverslag, de financiële rechtmatigheid en de aanwezigheid van een treasurystatuut dat aan de eisen voldoet. De PO-Raad heeft een handreiking opgesteld voor het opstellen van dit treasurystatuut.

  • De verwijzingen naar brieven over ontslagvergoedingen zijn uit het Onderwijsaccountantsprotocol verwijderd, omdat de onderwijsinspectie niet meer handhaaft op pre-WNT-beleid.

  • Het Onderwijsaccountantsprotocol verduidelijkt dat scholen wel leerlingenvervoer tussen de school en een gymlokaal (zwembad of sportvoorziening) mogen bekostigen.
  • Naar aanleiding van het thema onderzoek van de inspectie naar de continuïteitsparagrafen in de jaarverslagen 2014 is de passage ‘ontleend aan de planning & control cyclus’ nader toegelicht. De scope van de continuïteitsparagraaf wordt verlengd van drie naar vijf jaren als er sprake is van majeure investeringen (meer dan 15 procent van de totale baten) en/of van volledige doordecentralisatie van de huisvesting (sectoren po en vo).
  • In tegenstelling tot wat stond in de conceptversie van het Onderwijsaccountantsprotocol 2016, zal de controle op de aanbestedingen over het jaar 2016 gelijk zijn aan die van 2015. Er wordt dus ook in 2016 op een andere manier gekeken naar Europese aanbestedingen dan naar nationale aanbestedingen. De accountant zal in dit kader moeten beoordelen welke contracten voor Europese aanbesteding in aanmerking komen en of deze ook daadwerkelijk als zodanig zijn aanbesteed. Ten aanzien van nationale aanbesteding beoordeelt de accountant de opzet en het bestaan van de procedures rond aanbestedingen.