Nieuws

Leden PO-Raad in gesprek over onderwijsachterstandenbeleid

Leden van de PO-Raad en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zijn met elkaar in gesprek gegaan over een nieuwe regeling voor onderwijsachterstanden. De huidige gewichtenregeling voldoet namelijk op geen enkele manier. Met de opbrengsten van de bijeenkomst wil de PO-Raad komen tot een breed gedragen standpunt over een nieuwe regeling, dat zij kan inbrengen in haar overleg met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

Bijeenkomst

Om tot een goed gefundeerd en voldoende gedragen standpunt over een vernieuwd onderwijsachterstandenbeleid te komen, heeft de PO-Raad - samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) - een speciale discussiebijeenkomst voor haar leden belegd. Leden uit de netwerken School & Omgeving en Financiën en wethouders bespraken hierin hoe het onderwijsachterstandenbeleid vormgegeven zou moeten worden.

De opbrengsten van de bijeenkomst monden uit in een advies aan de PO-Raad, dat zij vervolgens zal inbrengen in het overleg met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Medio februari zal dit advies op poraad.nl worden gepubliceerd.

Ontwikkeling nieuwe criteria voor onderwijsachterstanden

In een brief aan de Tweede Kamer gaf staatssecretaris Dekker (Onderwijs) vorige week aan hoe hij wil komen tot een modernisering van het onderwijsachterstandenbeleid. Hierin stelt hij dat op basis van landelijk beschikbare betrouwbare en objectieve data een samengestelde indicator kan worden ontwikkeld, waarmee onderwijsachterstanden beter kunnen worden voorspeld. Daarnaast stelt Dekker in de brief dat uitvoering van de gewichtenregeling door samenwerkingsverbanden passend onderwijs op dit moment niet wenselijk is, gezien de fase waarin de samenwerkingsverbanden nu zitten.

Het verheugt de PO-Raad dat er eindelijk gekeken wordt naar nieuwe en bredere criteria om onderwijsachterstanden te definiëren. Achterstand wordt namelijk niet alleen bepaald door het opleidingsniveau van ouders - het huidige criterium - maar ook door factoren zoals een laag inkomen van ouders, etnische herkomst, de wijk of regio waar de leerling opgroeit en GGZ-problematiek. Ook is de PO-Raad blij dat de uitvoering van de gewichtenregeling niet bij samenwerkingsverbanden passend onderwijs komt te liggen. Het omgaan met achterstandsleerlingen in de klas is namelijk een verantwoordelijkheid van elk schoolbestuur.

Bevriezing budget onderwijsachterstanden op niveau van 2016

Wat de PO-Raad zorgen baart is het feit dat staatssecretaris Dekker aangeeft dat de nieuwe criteria voor het vaststellen van achterstanden pas zullen worden gehanteerd vanaf het schooljaar 2018-2019 en dat tot die tijd de huidige criteria worden gehandhaafd. Door de stijging van het opleidingsniveau van ouders, zal het budget voor onderwijsachterstanden de komende jaren afnemen met €50 miljoen. Terwijl er in de praktijk niet wordt ervaren dat de achterstand bij kinderen minder wordt.

De PO-Raad pleit daarom al langere tijd voor een bevriezing van het budget voor onderwijsachterstandsmiddelen. Op 6 november 2015 stuurde zij, samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), MOGroep en de Brancheorganisatie Kinderopvang, een brief hierover naar de Vaste Kamercommissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Ook heeft de PO-Raad een infographic gemaakt over de stand van zaken rondom het onderwijsachterstandenbeleid.