Nieuws

Minister Slob wil eerst plannen voor vermindering werkdruk zien

Update - met informatie over moties en stemmingen van dinsdag 12 december in eerste alinea

Meer salaris voor leraren in het primair onderwijs en het eerder beschikbaar stellen van de extra middelen voor verlaging van de werkdruk. Hier hebben de linkse oppositiepartijen tijdens het debat over de begroting 2018 van OCW voor gepleit. Minister Slob en de coalitiepartijen gaven niet thuis. De minister wil eerst goede plannen zien, voor hij het gesprek aan wil gaan om de extra middelen niet vanaf 2021 maar al in 2018 beschikbaar te stellen. Moties van de oppositie om meer geld uit te trekken voor salarissen of geld voor werkdruk eerder beschikbaar te maken, haalden op 12 december - stakingsdag - geen meerderheid.

Geen oplossing, wel erkenning
Slob erkent de kloof in salaris tussen leraren in het primair en voortgezet onderwijs maar heeft daar geen extra geld voor. Wel gaf hij aan een belangrijke eerste stap te maken met de middelen uit het regeerakkoord om dit verschil te verkleinen.
Maar met de essentiële voorwaarde dat de sociale partners afspraken maken over het normaliseren van de bovenwettelijke regelingen, zoals vastgelegd in het regeerakkoord. 

Bespaar het primair onderwijs de bezuiniging
Verschillende politieke partijen onderstreepten de oproep van de Stichting van het Onderwijs om de doelmatigheidskorting voor het onderwijs te schrappen. Deze doelmatigheidskorting impliceert een structurele bezuiniging van 61 miljoen voor het primair onderwijs. Eerder uitte de PO-Raad al haar ongenoegen over deze onverantwoorde keuze van het kabinet. Minister Van Engelshoven gaf aan gebonden te zijn aan het regeerakkoord, maar alles in het werk te zullen stellen om het primaire proces in het onderwijs buiten schot te houden. In een sector waar loonkosten 80 procent van de totale kosten beslaan, lijkt dit een onhaalbare opgave. De PO-Raad is dan ook erg benieuwd naar maatregelen die voorkomen dat de bezuiniging de dagelijkse lespraktijk zal raken. 

Valse start lerarenregister
“Het lerarenregister heeft onvoldoende draagvlak onder leraren en de bijbehorende wet- en regelgeving is te complex.” Deze zorgen hebben de PO-Raad, VO-raad en MBO raad afgelopen maand per brief aan de ministers geuit. Tijdens het debat sprak minister Slob zich uit over het lerarenregister. Hij erkende de valse start en gaf aan dat een nieuwe start nodig is: ,,Het lerarenregister moet van, voor en door de leraren worden.” aldus de minister.  

Kinderopvang en onderwijs 
Het samenwerken tussen kinderopvang en onderwijs is door de huidige wet- en regelgeving onaantrekkelijk. Zo moet er bijvoorbeeld 21 procent BTW over de loonkosten betaald worden wanneer er onderling personeel uitgewisseld wordt. Om het aanbieden van kinderopvang en onderwijs niet alleen mogelijk, maar ook fiscaal aantrekkelijk te maken hebben de Kamerleden Van de Hul (PvdA), Westerveld (GroenLinks) en Kwint (SP) een motie ingediend. Deze motie is door de indieners van de motie aangehouden. De Tweede Kamer is nog in afwachting van een reactie van het kabinet op de adviezen die er nog liggen. 

Halvering collegegeld voor alle lerarenopleidingen 
In navolging van de halvering van het collegegeld voor de eerste twee studiejaren van de PABO, geldt dit nu ook voor de overige lerarenopleidingen. Dat is de toezegging van Minister Van Engelshoven. Dit betekent dat ook studenten aan de academische lerarenopleidingen voor het primair onderwijs de eerste twee jaar kunnen profiteren van de korting. 

Hiermee heeft de PO-Raad de voor het primair onderwijs belangrijkste uitkomsten en onderwerpen uit het debat voor u uitgelicht. U kunt hier een volledig overzicht van de ingediende moties bekijken. Op dinsdag 12 december zijn de stemmingen over de moties.