Nieuws

Monitor Bestuursakkoord

Om inzicht te krijgen in de praktijk van de uitvoering van het Bestuursakkoord ontvangt binnenkort een selectie van de scholen en schoolbesturen uit het primair onderwijs het verzoek om een beknopte internetenquête in te vullen. In de enquête wordt een aantal onderwerpen uit het bestuursakkoord aan de orde gesteld. De PO-Raad hoopt dat alle mensen die worden benaderd, de enquête in willen vullen, zodat er een goed beeld ontstaat van de stand van zaken vanuit de praktijk van de sector.

In de zomer van 2014 hebben het ministerie van OCW en de PO-Raad in het Bestuursakkoord PO 2014-2020 een aantal afspraken vastgelegd over de verdere verbetering van de onderwijskwaliteit en het versterken van de professionaliteit van leraren en schoolleiders. Met dit akkoord wordt invulling gegeven aan de ambities die zijn beschreven in het Nationaal Onderwijsakkoord en het geactualiseerde bestuursakkoord van juni 2018.

OCW en PO-Raad hebben onderzoeksbureau Regioplan opdracht gegeven om een onderzoek uit te voeren naar de stand van zaken. De uitkomsten van het onderzoek worden gebruikt om scholen en schoolbesturen gerichter te kunnen ondersteunen om de gezamenlijke doelstellingen te realiseren. Doordat dit het laatste jaar is van het Bestuursakkoord, kijken we met behulp van dit onderzoek ook naar de toekomst.

Scholen en schoolbesturen worden regelmatig benaderd met verzoeken om mee te doen aan onderzoeken. Voor dit onderzoek benadert het onderzoeksbureau daarom een selecte groep scholen en schoolbesturen. Daarnaast houdt het onderzoeksbureau de vragenlijst zo beknopt mogelijk, zodat de belasting van het invullen beperkt blijft. De informatie uit de onderwijspraktijk is echter noodzakelijk voor een betrouwbaar beeld. Vanzelfsprekend gaat Regioplan vertrouwelijk met de gegevens om. De resultaten van de enquête worden anoniem verwerkt.