Nieuws

Nieuwe WNT-normen in 2016 op basis van instellingskenmerken

Per 1 januari 2016 worden de WNT-normen voor bezoldiging van functionarissen in het onderwijs vervangen door bezoldigingsklassen op basis van instellingskenmerken. De uitgangspunten van deze nieuwe regeling zijn eenvoud, transparantie en controleerbaarheid. Zo is te lezen in de brief die minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) naar de Tweede Kamer heeft verstuurd. 

Nieuwe WNT-norm en regeling voor onderwijssectoren

Tot nu toe waren de WNT-maxima alleen gebaseerd op de sector waarin werd gewerkt en gold voor het primair onderwijs het laagste plafond van alle onderwijssectoren. Om tot een nieuwe WNT-norm en regeling voor de onderwijssectoren te komen in 2016, is het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) in gesprek gegaan met verschillende partijen uit het onderwijsveld, waaronder de PO-Raad. In samenspraak met deze partijen is gekomen tot een regeling met instellingscriteria die een koppeling leggen met de bestuurlijke complexiteit van de instelling. Het betreft de criteria ‘totale baten’, ‘aantal leerlingen, deelnemers of studenten’ en ‘aantal gewogen onderwijssoorten of –sectoren’. Op ieder criterium kan een aantal complexiteitspunten worden behaald. Het totaal aantal complexiteitspunten is bepalend voor de indeling in een bezoldigingsklasse met een daaraan gekoppelde maximum bezoldiging. De bestuurlijke complexiteit van de instellingen wordt daarmee leidend voor de maximum bezoldiging van de bestuurder.

Pleidooi PO-Raad

De PO-Raad heeft zich altijd al hard gemaakt voor een dergelijke regeling met bezoldigingsklassen op basis van instellingscriteria. De sectorraad voor primair onderwijs ziet namelijk geen rechtvaardiging voor verschillen in de maxima voor de diverse onderwijssectoren, met name tussen die in het funderend onderwijs. Zij is van mening dat de beloning van bestuurders in de sector primair onderwijs in overeenstemming moet zijn met de zwaarte/complexiteit van de functie en dat die beloning passend moet zijn in relatie tot de arbeidsmarkt en zoveel mogelijk moet aansluiten bij het loon- en functiebouwwerk van de sector. De sector heeft laten zien zeer verantwoord om te gaan met bezoldiging van zijn bestuurders en zal dat blijven doen.

Bestuurdersvereniging PO (BvPO) en de VTOI zullen de nieuwe regeling gaan verwerken in de door hen afgesloten Bestuurderscao PO. Bestuurders die starten vanaf 1 januari 2016 zullen vooralsnog gewoon ingeschaald kunnen worden op grond van de beloningsschalen die nu in die cao staan. Als extra toets dient de zo vastgestelde bezoldiging afgezet te worden tegen het nieuwe maximum. De bezoldiging mag daar immers niet boven komen. 

Regeling

Lees hier de gehele 'Regeling wijziging bezoldigingsmaximum topfunctionarissen OCW-sectoren'.