Nieuws

Rijksoverheid verduidelijkt wijze waarop btw-vrijstelling wordt verruimd

Scholen die samen onderwijs verzorgen en hiervoor onderwijsondersteunend personeel aanstellen of uitwisselen, hoeven hier voortaan geen btw meer over te betalen. Tot op heden was deze btw-afdracht een grote drempel voor onderwijsinstellingen om te komen tot samenwerking.

Recent heeft de Hoge Raad – in een case waarbij twee onderwijsinstellingen in samenwerking volwassenenonderwijs aanbieden – geoordeeld dat ‘onderwijsondersteunende diensten onderdeel kunnen zijn van de btw-vrijgestelde onderwijsprestatie, die iedere onderwijsinstelling verricht in het kader van deze samenwerking’. Staatssecretaris Wiebes (Financiën) en minister Bussemaker (Onderwijs) hebben besloten deze uitleg van de Hoge Raad te benutten om de toepassing van de btw-vrijstelling nader te duiden. Voortaan zijn onderwijsondersteunende diensten onder de volgende voorwaarden vrijgesteld van btw:

  • De onderwijsondersteunende diensten worden verricht tussen onderwijsinstellingen;
  • De onderwijsinstelling verricht in hoofdzaak onderwijs. De onderwijsondersteunende diensten zijn dan bijkomstig aan die btw-vrijgestelde onderwijsprestatie die de onderwijsinstelling in het kader van de samenwerking verricht. Dit betekent dat de onderwijsondersteunende diensten dan opgaan in de onderwijsprestatie zodat sprake is van één ondeelbare btw-vrijgestelde onderwijsprestatie. Het maakt hierbij niet uit dat de ene onderwijsinstelling in voorkomende gevallen gebruik maakt van de door de andere onderwijsinstelling verrichte onderwijsondersteunende diensten;
  • De onderwijsondersteunende diensten moeten qua omvang en inhoud gebruikelijk zijn bij het geven van het specifieke onderwijs waarin de samenwerking plaatsvindt.

Voorbeeld

Twee onderwijsinstellingen werken samen bij het verrichten van onderwijs, al dan niet in één (aparte) juridische entiteit (onderwijsinstelling). Concreet betekent dit dat beide onderwijsinstellingen leraren ter beschikking stellen die dat onderwijs daadwerkelijk verrichten. Daarnaast stelt de ene onderwijsinstelling huisvesting ter beschikking en verricht de andere onderwijsinstelling leerlingenadministratie en ICT ondersteuning en stelt eveneens huisvesting ter beschikking ten behoeve van de samenwerking. Bij elk van de onderwijsinstellingen vormen deze onderwijsondersteunende diensten één geheel met de btw-vrijgestelde onderwijsprestatie.

Voor de toepassing van de onderwijsvrijstelling maakt het dus niet uit dat leerlingen binnen het samenwerkingsverband op de verschillende locaties les krijgen en gebruik maken van de daar aanwezige leermiddelen.

Ter verkrijging van zekerheid over de vraag of de vrijstelling in een concrete situatie van toepassing is, verdient het aanbeveling om vooraf in overleg te treden met de Belastingdienst.

Het volledige artikel van de rijksoverheid treft u hier aan.