Download

Handreiking allocatiemodel

Op 1 januari 2023 zal de bekostiging van het primair onderwijs worden vereenvoudigd. Dit zou voor schoolorganisaties het moment kunnen zijn om het huidige allocatiebeleid - het beleid aan de hand waarvan het totale budget dat een schoolbestuur tot haar beschikking verdeelt over de verschillende scholen en afdelingen binnen de schoolorganisatie - tegen het licht te houden. Bijvoorbeeld omdat het huidige allocatiebeleid gebaseerd is op het oude bekostigingssysteem en daardoor niet meer gebruikt kan worden voor het bepalen van bovenschoolse budgetten. Of omdat het huidige allocatiemodel (tijdelijk) aangepast moet worden om herverdeeleffecten te mitigeren (zie kader).