Download

Handreiking fusie en samenvoeging vanaf 1 augustus 2023

Op 1 januari 2023 zal de bekostiging van het primair onderwijs worden vereenvoudigd. Deze vereenvoudiging en de overgang daarnaar toe heeft consequenties voor de bekostigingsfaciliteiten die beschikbaar komen wanneer scholen fuseren/samengaan.

In deze handreiking worden de aanstaande veranderingen toegelicht, wordt middels enkele voorbeelden geïllustreerd wat de financiële effecten hiervan zijn en hoe schoolbesturen die kunnen berekenen voor hun specifieke situatie in meerjarenperspectief. De basis voor hetgeen hier is beschreven is de Brochure vereenvoudiging bekostiging PO (versie 7 oktober 2021).

In deze handreiking wordt verwezen naar een tweetal Excel modellen: één op basis van de huidige regelgeving voor fusies, samengaan en vrijwillige opheffing t/m 1 augustus 2022, en het model vereenvoudigde bekostiging 2023 waarin ook fusiebekostiging is opgenomen. Beide zijn beschikbaar in de toolbox op de website van de PO-Raad.