Nieuws

Vooruitgang met uitdagend onderwijs en maatwerk door sectorakkoord

Het primair onderwijs heeft de afgelopen twee jaar veel vooruitgang geboekt op de thema’s uitdagend onderwijs en maatwerk, maar extra inzet is nodig. Dat schrijft staatssecretaris Sander Dekker aan de Tweede Kamer in een brief over de voortgang van het sectorakkoord.

In 2017 vindt een formele tussenmeting plaats van de sectorakkoorden en de prestatieboxregelingen in het primair en voortgezet onderwijs. Vooruitlopen hierop heeft de staatssecretaris van Onderwijs gekeken naar de huidige stand van zaken. Hij constateert dat de verschillende ambities zijn opgepakt, maar dat op bepaalde punten nog extra inzet nodig is.

Uit de rapportage blijken positieve resultaten op een aantal onderdelen. In het primair onderwijs worden bijvoorbeeld meer startende leraren begeleid en meer (zeer) zwakke scholen hebben zich binnen een jaar verbeterd. Tegelijkertijd valt de voortgang tegen als het gaat om de beheersing van didactische en differentiatievaardigheden van leraren. In het primair onderwijs zijn nog slagen te maken op het gebied van kwaliteitszorg op school- en bestuursniveau.

De staatssecretaris roept in de rapportage scholen en besturen op om vaart te maken met het zichtbaar maken van verbeteren. Hij vraagt de extra middelen uit de prestatiebox in te zetten op de ambities uit het bestuursakkoord. De PO-Raad blijft besturen en scholen ondersteunen bij de inspanningen voor uitdagend en eigentijds onderwijs aan alle leerlingen.

De rapportage over de voortgang van het sectorakkoord verscheen deze week samen met de voortgangsrapportage lerarenagenda.