Nieuws

Alle scholen energieneutraal

Met het bereiken van een klimaatakkoord werd deze week een eerste stap gezet in het toewerken naar energieneutrale schoolgebouwen. Een van de doelstellingen in het klimaatakkoord is namelijk om 7 miljoen huizen en 1 miljoen gebouwen te verduurzamen. Door schoolgebouwen energieneutraal te maken wordt niet alleen geïnvesteerd in het verbeteren van de onderwijskwaliteit, maar draagt ook het onderwijs bij aan het verminderen van de opwarming van de aarde.

Een stevig geluid

Veel schoolgebouwen zijn verouderd, waardoor een ongezond leerklimaat de overhand heeft. Dit heeft effect op de leerprestaties van schoolgaande kinderen. Zo is het in veel klaslokalen in de zomer te warm en ‘s winters te koud. Ook worden in lokalen regelmatig te hoge concentraties CO2 gemeten. Hiermee staan verouderde gebouwen ook het leren en de ontwikkeling van onze kinderen in de weg.

Daarom onderschrijft De PO-Raad het belang van dit klimaatakkoord en wil zij dat schoolbesturen de komende jaren met hun gemeente afspraken gaan maken over het toewerken naar energieneutrale schoolgebouwen. Vicevoorzitter Anko van Hoepen: ,,We staan samen voor goed onderwijs. We doen dit voor onze kinderen, want we gunnen hen een gezondere, leefbare wereld. En juist in het onderwijs moeten we daar vol voor gaan (zowel in gebouw als in het onderwijs). Een betere toekomst ‘begint’ bij ons.”

Hiermee doelt Van Hoepen ook op de Strategische Agenda van de PO-Raad, waarin we ons sterk maken voor hoogstaande en toekomstbestendige onderwijshuisvesting en de ambitie staat beschreven dat alle kinderen vanaf hun geboorte toegang moeten hebben tot een gezonde en veilige speel-, leef- en leeromgeving.

Meer winst

,,Door als schoolbestuur toe te werken naar een energieneutraal schoolgebouw bouw je aan de toekomstbestendigheid van onze samenleving voor onze kinderen”, meldt Steven de Vries. Hij is domeinregisseur School & Omgeving bij de PO-Raad en neemt namens het gehele onderwijs deel aan de onderhandelingstafel ‘Gebouwde omgeving’ van het klimaatakkoord.

,,Het verduurzamen van bestaande en nieuwe schoolgebouwen leidt tot een betere luchtkwaliteit, gereguleerde temperaturen in klaslokalen, minder CO2 uitstoot en verminderde opwarming van de aarde.” ,,Daarnaast”, vervolgt de Vries, ,,heeft het voor veel schoolbesturen nog een bijkomend voordeel. Zij verdienen hun investeringen terug, denk bijvoorbeeld aan de lagere energierekening die zij gaan ontvangen.”

Maar om zo’n 7500 schoolgebouwen te kunnen verduurzamen, moeten deze eerst worden doorgelicht en getoetst om te bepalen welke stappen ondernomen moeten worden om ze te laten voldoen aan de doelstellingen van het klimaatakkoord. Naar alle waarschijnlijkheid duurt het nog een paar jaar voordat alle scholen doorgelicht zijn omdat in het klimaatakkoord alleen op hoofdlijnen afspraken en inschattingen van de kosten gemaakt zijn. Wel is duidelijk dat op dit moment nog maar een klein deel van de scholen ‘klimaatakkoord-proof’ is.

Aan de slag

De eerste concrete uitwerking van het klimaatakkoord volgt in de komende maanden. Toch kunnen scholen en schoolbesturen wel al afspraken maken over het verduurzamen van gebouwen. Bijvoorbeeld dat scholen die op korte termijn gebouwd gaan worden niet meer worden aangesloten op het gas. Bespreek vroegtijdig en in samenspraak met de gemeente welke stappen nodig zijn, luidt het advies van de PO-Raad.

Een middel hiervoor is bijvoorbeeld door de verduurzaming van schoolgebouwen programmatisch aan te pakken via een integraal huisvestingsplan. Hierdoor wordt inzichtelijk welke stappen op de korte en de lange termijn genomen moeten worden om aan de wettelijke verplichting te voldoen van een energieneutraal schoolgebouw. Deze wettelijke verplichting vloeit voort uit het klimaatakkoord.

Tips

1. Maak met gemeenten afspraken over nieuwbouw en de eventuele verdeling van maandelijkse kosten.
2. Ontwikkel als schoolbesturen een visie op het verduurzamen van gebouwen en huisvesting.
3. Denk na over welke maatregelen je kunt nemen die zich op korte termijn gaan terugverdienen.
4. Ga hierover in gesprek met de gemeente.
5. Wijs iemand aan binnen de school, die zich verantwoordelijk voelt voor ‘de grote verbouwing’, zodat verduurzaming op de agenda komt en blijft staan.