Nieuws

Extra oproep aan besturen: controleer water op loodgehalte

De PO-Raad doet nogmaals een oproep aan alle schoolbesturen om het loodgehalte in het drinkwaterwater van schoolgebouwen van voor 1960 te controleren. Lood in drinkwater is schadelijk voor de gezondheid, met name van jonge kinderen en zwangeren.

Sinds 1960 is het verboden om lood te gebruiken in toe- en afvoer van drinkwater. Bij scholen van voor 1960 bestaat de kans zij nog loden leidingen hebben. Dat is een punt van zorg. Uit onderzoek van de Gezondheidsraad van vorig jaar blijkt lood namelijk schadelijker dan gedacht; langdurige loodinname heeft effect op de hersenontwikkeling, met name bij kinderen tot en met 7 jaar. Eerst ging het RIVM ervan uit dat een hoog loodgehalte in drinkwater alleen gevaarlijk is voor kinderen tot en met 1 jaar.

Daarnaast komt de laatste jaren het water in loden leidingen steeds meer in contact met het lood in de leidingen. Voorheen functioneerde de verkalking in de leidingen door het harde Nederlandse drinkwater als buffer tussen het materiaal van de leiding en het drinkwater. Doordat de kwaliteit van het drinkwater de laatste jaren sterk verbeterde, wordt het water steeds zachter. Deze buffer verdwijnt daardoor. Zo komt het drinkwater meer in aanraking met het lood uit loden leidingen en kan de loodconcentratie te hoog worden.

Waterbedrijven controleren drinkwaternet

Om na te gaan of het water een te hoge concentratie lood bevat, kunnen er monsters van het water genomen worden. Het kan namelijk op zicht lijken alsof alle leidingen loodvrij zijn, terwijl op plekken waar de leidingen weggewerkt zijn nog wel lood gebruikt wordt. Het kan ook zinvol zijn om ook een monster te nemen op een tappunt direct bij de watermeter. Er is namelijk een kleine kans dat er geen loden leidingen meer in het schoolgebouw aanwezig zijn, maar er toch een te hoge loodconcentratie aanwezig is in het water dat uit de kranen komt.

In het laatste geval ligt het aan de aansluiting op het waternet. Nagenoeg alle aansluitingen zijn vervangen, maar bij uitzondering kunnen er aansluitpunten zijn waar dit nog niet gebeurd is. De tien Nederlandse drinkwaterbedrijven lieten daarom aan de NOS weten het ‘complete drinkwaternet te gaan controleren om ook de laatste loden waterleidingen te vervangen’. Ook de aansluitingen naar scholen. Deze operatie moet binnenkort beginnen. Naar schatting gaat om zo'n 1500 aansluitingen.

Het is desalniettemin belangrijk dat schoolbesturen het loodgehalte in het kraanwater laten controleren. De manier waarop dit moet gebeuren is sterk afhankelijk van het specifieke gebouw. Daarom is het verstandig om een expert in te schakelen om de metingen uit te voeren.

Is het loodgehalte in het water te hoog? Gebruik het water dan niet meer als drinkwater. Scholen kunnen dan alleen vers water uit flessen gebruiken, ook voor het zetten van koffie en thee.

Verantwoordelijkheid complex

Het ministerie van Binnenlandse Zaken stelt dat het vervangen van loden leidingen de verantwoordelijkheid is van de eigenaar van het pand. Maar het eigenaarschap van schoolgebouwen is een ingewikkelde constructie. De gemeente is economisch eigenaar, terwijl het schoolbestuur de juridische eigenaar is. Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor het op peil houden van een schoolgebouw, gemeenten voor nieuwbouw. Voor renovatie en kwaliteitsverbetering zijn er nog geen wettelijke afspraken. De PO-Raad, VNG en VO-raad dienden daarom een voorstel tot wetswijziging in, waarin renovatie de verantwoordelijkheid is van de gemeente. Schoolbesturen mogen binnen dit wetsvoorstel onder voorwaarden wel mee-investeren.

Wij adviseren besturen tot die tijd met de gemeente in gesprek te gaan om afspraken te maken over wie wat bijdraagt. Het is in ieder geval noodzakelijk dat de loden leidingen vervangen worden. Zo blijft de veiligheid van de kinderen gewaarborgd.

Bekijk voor meer informatie over het opsporen van loden leidingen de aanpak van het RIVM.