Nieuws

Format voor in kaart brengen ventilatie op scholen

Om de ventilatie op scholen te verbeteren hebben het ministerie van OCW, PO-Raad, VO-raad en VNG in februari j.l. afspraken gemaakt over maatregelen die de situatie op korte termijn moeten verbeteren. Onderdeel van deze aanpak is dat scholen en gemeenten in kaart brengen hoe het staat met de ventilatie op scholen. Ruimte-OK heeft hiervoor een format ontwikkeld. De VNG roept gemeenten op om aan de hand van dit format samen met scholen te inventariseren hoe het met de ventilatie staat.

Deze inventarisatie is slechts één van de maatregelen die in februari zijn aangekondigd. Scholen krijgen ook geld en ondersteuning voor de aanschaf van CO2-meters en kunnen hulp inroepen van kenniscentrum Ruimte-OK via www.ventilatiehulp.nl. Daarnaast heeft de PO-Raad met succes gepleit voor maatwerkoplossingen voor de meest urgente gevallen. Ook heeft de minister toegezegd tot afspraken te komen om alle schoolgebouwen op lange termijn onderwijsadaptief, gezond, toegankelijk en duurzaam te maken. 

Inventarisatie urgente knelpunten 

De PO-Raad heeft er op aangedrongen dat gemeenten een format gebruiken bij de inventarisatie van ventilatie zodat de informatie eenduidig wordt opgehaald. Een dergelijk format is nu beschikbaar via Ruimte-OK. Het format biedt de mogelijkheid om gedurende twee weken indicatieve metingen te verrichten of metingen vanuit een continu monitorend systeem op te nemen. Deze laatste methode heeft de voorkeur omdat deze betrouwbaarder is en het onderwijspersoneel ontziet. De VNG heeft vorige week haar leden opgeroepen dit format te gebruiken om samen met schoolbesturen de ventilatie op scholen in kaart te brengen. Op basis van deze inventarisatie kunnen gemeenten en schoolbesturen samen bepalen waar de meest urgente knelpunten zitten en bekijken of deze met bestaande regelingen op te lossen zijn.

De bestaande SUViS-subsidieregeling, waarvan scholen gebruik kunnen maken om hun ventilatie te verbeteren, is verlengd tot 30 april. De bestaande regeling en de noodzakelijke 70% cofinanciering leiden echter niet altijd tot een oplossing. Onderdeel van de in februari gemaakte afspraken is dan ook dat OCW voor de meest urgente gevallen een maatwerkregeling uitwerkt. Ook hiervoor is de inventarisatie van groot belang. Zodra er meer bekend is over deze maatwerkregeling zullen we hierover communiceren. 

Integrale aanpak nodig

 
De PO-Raad pleit voor een integrale aanpak van schoolgebouwen. Het is mooi dat scholen ondersteuning krijgen bij het op orde brengen van de ventilatie. Maar goede, gezonde en duurzame gebouwen die aansluiten bij de huidige eisen voor goed onderwijs vragen om duurzame investeringen. 

 

Externe video URL
Schoolgebouw

Downloads