Nieuws

Beroepscommissie funderend onderwijs van start

In de CAO PO 2016-2017 en de CAO VO 2016-2017 hebben sociale partners afgesproken dat gedurende de looptijd van de cao één landelijke beroepscommissie voor het funderend onderwijs wordt ingesteld, die disciplinaire maatregelen vanuit schoolbesturen zal toetsen en daarnaast bezwaren tegen overplaatsing behandelt. Deze nieuwe landelijke commissie is op 1 januari van start gegaan.

Eerder berichtte de PO-Raad al dat deze commissie wordt ondergebracht bij Stichting Onderwijsgeschillen te Utrecht. Op 19 december 2016 zijn de leden en voorzitters van de Commissie van beroep funderend onderwijs tijdens een eerste bijeenkomst geïnstalleerd. Met de instelling van deze nieuwe Commissie komt per 1 januari 2017 een einde aan de bevoegdheid van de huidige Commissies van Beroep voor het primair- en voortgezet onderwijs.

Voor de leden van de beroepscommissie heeft een open werving plaatsgevonden aan de hand van profielschetsen. Voor de selectie van de leden is een benoemingsadviescommissie samengesteld, waarin zowel de bonden als de werkgeversorganisaties vertegenwoordigd waren.
De werving van de voorzitter en vicevoorzitter is door een extern bureau gedaan. De voorzitter en vicevoorzitter zijn op bindende voordracht van de leden van de Commissie benoemd door Onderwijsgeschillen.

De Commissie is voor wat betreft het primair onderwijs bevoegd te oordelen over de in artikel 12.1 lid 1 CAO PO genoemde besluiten van de werkgever over:

  • een disciplinaire maatregel, met uitzondering van ontslag
  • schorsing als ordemaatregel;
  • het direct of indirect onthouden van promotie;
  • de beëindiging van een verlengd dienstverband voor bepaalde tijd
  • overplaatsing in het kader van de bestuursbenoeming;
  • eenmalige inhouding periodieke verhoging en het niet toekennen van het schaaluitloopbedrag, als ook het onthouden van een periodieke verhoging op basis van het bekwaamheidsniveau (basis- of vakbekwaam).

Voor meer informatie over de commissie kunt u terecht op de website van Stichting Onderwijsgeschillen.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten