Nieuws

Cijfers functiemix 2016 beschikbaar

Het ministerie van OCW heeft de cijfers van de functiemix 2016 gepubliceerd. In het basisonderwijs is een hele lichte stijging te zien van het aandeel leraren in schaal LB, van 25,5% in 2015 naar 26,0% in 2016. De kwantitatieve doelstelling van 40% LB is daarmee nog niet gehaald. Op de website van DUO staan de functiemixgegevens per instelling met peildatum 1 oktober 2016.

In 2016 is een traject gestart voor schoolbesturen in het primair onderwijs om de functiemix op een beleidsrijke manier te versterken, via het verbinden van de functiemix met strategisch HR-beleid. In dit kader is er nog ruimte voor enkele individuele trajecten. Het effect van dit traject op de functiemixpercentages zal naar verwachting pas in de cijfers vanaf 2017 zichtbaar worden. De inhoudelijke bevindingen worden binnenkort verzameld en gedeeld met de sector.

In 2008 hebben OCW, de bonden en de PO-Raad afspraken gemaakt over de functiemix in het primair onderwijs. Deze afspraken zijn verankerd in de cao. Om deze afspraken te bekostigen ontvangt de sector primair onderwijs elk jaar extra geld, dit jaar was dat 235 miljoen euro in de lumpsum. De sector heeft zich daarvoor gecommitteerd aan de functiemixafspraken.

De achterliggende doelstellingen van de functiemix zijn:  

  • positieve impuls aan de kwaliteit van het onderwijs door meer differentiatie binnen schoolteams;
  • voor leraren mogelijk maken om carrière te maken in de klas, om te groeien naar een andere functie en positie in het team en om binnen een lesgevende functie meer te verdienen;
  • betere arbeidsmarktpositie van onze sector door het verbeteren van de salarispositie van leraren;
  • groeien naar een andere functie kan een impuls geven aan professionalisering.

Schoolbesturen kunnen zich aanmelden voor een verkennend gesprek in het kader van kwalitatieve ondersteuning bij de functiemix en HR-beleid bij Marlies van den Bel, domeinregisseur Werkgeverszaken.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten