Nieuws

Hoe werkt het werkdrukakkoord in de praktijk?

Om inzicht te krijgen in de effectiviteit van het werkdrukakkoord, doet onderzoeks- en adviesbureau Oberon op dit moment een onderzoek. Het onderzoek moet informatie geven over de inzet van de beschikbare middelen uit het werkdrukakkoord en over de effecten daarvan op de ervaren werkdruk op scholen. De PO-Raad roept schoolbesturen, scholen en medewerkers op om aan dit onderzoek mee te werken, zodat een goed beeld ontstaat van het verloop en de verwachtingen van de aanpak van de werkdruk in het primair onderwijs.

Om werkdruk in het primair onderwijs te verminderen heeft de PO-Raad in het voorjaar van 2018 een akkoord met het kabinet en de vakbonden afgesloten. In het werkdrukakkoord is afgesproken dat scholen sinds het schooljaar 2018-2019 extra geld ontvangen om werkdruk aan te pakken. Schoolteams bepalen zelf waaraan zij deze middelen besteden, waarbij de personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad instemmingsrecht heeft. Het schoolbestuur legt jaarlijks verantwoording af over het besluitvormingsproces en de daadwerkelijke besteding van de werkdrukmiddelen.

Het ministerie van OCW zal in het najaar structurele inzet en eventuele verdere verhoging van de werkdrukmiddelen overwegen. De betrokken partijen hebben daarom afgesproken om de effectiviteit van het huidige werkdrukakkoord te laten onderzoeken. Als je wilt deelnemen aan het onderzoek en/of vragen hebt, kun je contact opnemen met Lieve Heijsters van Oberon, per e-mail of telefonisch 030-2324214.